מסמך משפטי: Bodl. MS heb. c 28/69

מסמך משפטי Bodl. MS heb. c 28/69

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Legal document from Minyat Zifta in which a wife conveys to her husband full proprietorship of half a house given to her by her father and renounces her rights in a house belonging to her husband, serving as a collateral for her marriage gift. One of the protagonists is the ex-tax-farmer for dyeing and silk (ḍāmin al-ṣabgh wa-l-ḥarīr) in Qalyūb. Dated Shevat 1471/ January 1160. (Information from Mediterranean Society, III, p. 389)

Bodl. MS heb. c 28/69 69 recto

69 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שהדותא דהות באנפנא אנן סהדי דחתמות ידנא לתחתא סוף שטארא דנן
 2. למא ] כאן פי חדש שבט אלנצף מנה שנת אתסו לשטרות בעיר מניה זפתא
 3. דעל ] נילוס נהרא מותבה רשותיה דאדונינו שמואל הנגיד יהי שמו לעולם
 4. חצרנא אלי תגאר אבנה כלף אלמערוף באבן אלשיגרי זוגה בן עלי בן אבו אלחסן
 5. אלמערוף באלטבראני אלדי כאן צאמן אלצבג ואלחריר בקליוב וקאלת לנא בעד
 6. תבת אלמערפה בהא אשהדו עלי וקנו מני קנין שלם בלפט מעכשו בגמיע
 7. שרוט אלקנינות ואותקהא ברצוני בלי אונס כלל ואכתבו ואכתמו עלי בגמיע
 8. אלאלפאט אלמחכמה ואלמעאני אלמוכדה ובכל לשון שלזכות אנני קד אטלקת
 9. לזוגי בו עלי אלמדכור אלתצרף פי נצף אלדאר אלדי לי מכתובה //פי מניה זפתא// פי אלכתובה
 10. אלדי לי אלדי געלהא לי ואלדי מתנה וגעלת לה אן יתצרף פיהא תצרף אלמלאך
 11. אן יביע וירהן ויכרי ויפעל פיהא מא יריד וליס לי אן אמנעה ולא אקול לה
 12. [ממנו]ע מא יתצרף פיהא שי אלבתה ואיצא אנני אנא תגאר קד נזלת ען שע[בוד
 13. אלדאר אלאכרה אלדי לה ארת ען אכוה //במניה זפתא // ולם יבקא לי עליהא שעבוד וגעלת
 14. לה איצא אן יתצרף פיהא אי תצרף אחאד ואטלקת לה דלך אטלאק כולי
 15. לא יעתרף אחד עליה פימא יפעלה פי הדא אלמלך אלמדכור מן ביע ורהן
 16. ואגארה ואקנינא אנן סהדי מן תגאר אבנה כלף זוגת בו עלי אלמדכורה קנין
 17. גמור חמור בכלי הכשר לקנות בו מעשיו בביטול כל מודעין ותנאין על כל
 18. מה דכתיבי ומפרש לעילא ומה דהוה קדמנא כתבנא וחתמנא ויהיבנא
 19. למיהוי לזכו ולראיה בין שיטי במניה זפתא פי מכאנין ודין קיומהון תם
 20. תאכרת שהאדתנא אלי אלעשר אלאוסט מן חדש שבט שנת אתעא לשטרות
 21. והכל שריר ובריר וקיים

תרגום

Bodl. MS heb. c 28/69 69 verso

69 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום