מסמך משפטי: ENA NS 18.34

מסמך משפטי ENA NS 18.34

תגים

תיאור

Fragment of a ketubba of the groom Yefet b. Avraham from Alexandria signed by Avraham b. Yaʿaqov. Dated ca. 1100. (Information from Mediterranean Society, IV, p. 399)

ENA NS 18.34 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ד. . . .[. . . .]. . .[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. . .ך . . . . . . . . . . . .[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. מערקתין מתלת [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. וצראוילין שון תלתה דינרי פוטתין [ומ]שקה [. . . . . . . . . . .] שון תרי דינרי מערק[ה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5. ורומי שון חמשה דינרי מרתבה טברי . . . . .[. . . .]דא ע[. . . .] דינרי זוגין מכאד תניסי ותלת [. . . . . . . . . . . . . .
 6. שון עשרה דינרי ברדעה טברי שויא תלתה דינרי זנפליגה כימכת .מא דאית בה שויא תלתה דינרי [. . . . . . . .
 7. כתובתא דא מוהרא ותוספתא ונדוניא תמנן ושיתה ד[ינרי]ן ו[עש]רין וחמשה זוזי דכספא וקביל עלוהי מר יפת
 8. חתנא דנן בר אברהם נע אחריות כתובתא דא ועל ירתוהי בתרוהי דמגבי לה מכל שפר ארג נכסין קנין וממון דאית ליה
 9. בביתא ובברא ממקרקעי וממטלטלי ואפילו מן גלימא דעל כתפיה דלא כאסמכאתא ודלא כטופסי דשטרי אילא
 10. כחומר וכחוזק כל שטרי כתובאתא דתקינו רבנן ונהגין בעלמא וקנינא מן מ יפת בר אברהם חתנ[א] במנא דכשר
 11. למקניא ביה בכל מה דכתיב ומפרש לעילא [. . . . . . . . . . . .
 12. ש. . בר נתן נע א[ברהם יע]קוב דרעי נבת יאיר בר [. . . . . . .
 13. ]יפת נע צדקה [. . . . . . .

תרגום

ENA NS 18.34 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 18.34: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain