מסמך משפטי: ENA NS 17.21

מסמך משפטי ENA NS 17.21

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Will of Moshe b. Adiyya who declares that his wife did not owe him anything, but that not all she was owed in her marriage contract had been delivered to her. In addition he gives her a present of some wheat. He gives his sister two dinars and his niece one dinar and donates a Torah codex to the synagogue of the Palestinians in Fustat. His son is the only and exclusive heir who cannot be sued by anyone. Dated Tammuz 1351/ June 1040. (Information from Mediterranean Society, V, pp. 139, 544)

ENA NS 17.21 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. מעשה שהיה לפנ[י]נו אנו העדים החותמים עדותינו
 2. מטה בכתב הזה בתלתה בשבא דהוא תלתה יומין לירח
 3. תמוז שנת אלפא ותלת מאה וחמשין וחדא שנין למנינא
 4. דרגיליננא ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרה מותבה
 5. כי נכנסנו אצל משה בר עדיה והוא חולה על מטתו ולשונו
 6. סדור בפיו ודעתו מיושבת עליו יודיע בזמן ובפירותיו
 7. כדרך בני אדם המהלכים על רגליהם בשוק וכן צוה
 8. מחמת מיתה וכן אמר דעו רבותי כי אין לי //אצל// אשתי לילא
 9. בת דויד שום דבר בעולם ו[י]ש לה עלי כל מה שיש
 10. בכתובתה מן הנדוניא והאמוחר(!) ואין עליה לא שבועה
 11. ולא אלה כי היא [נ]אמאנת בדבריה כשני עדים כשירים
 12. מכלל מה שישאר לי מאחר ההוצאות של כל צראכי(!)
 13. יהיו לבני מבורך זולתי בני אדם כולם ויוציא מבורך זה
 14. לאחותי שני זהובים ולבת אחות אמי זהוב אחד ושני זהובים ללמובדללאין ואלמצות
 15. אלתורה קודש לכניסה אלשאמיין ולאשתי לילא [[שבי]] //ארבעה// איפות [ח]טים עם כתובתה ואין
 16. רשות בעולם למחות על יד בני מבורך שאין לי יורש
 17. זולתו וכשמעינו דברי משה בר עדיה זה וצואתו
 18. קנינו מידו על כל מה שכתוב ומפרש לעילא במנא
 19. דכשר למקניא ביה אצל תלוי ביני חאטי שריר וקיים
 20. נסים הכהן בר אהרן סעיד בר אהרן
 21. שלה בר סעדיה יפת החזן בר דויד החזן
 22. יעקב בר מבשר ישועה הלוי בר אברהם ננ

תרגום

ENA NS 17.21 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 17.21: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain