מסמך משפטי: CUL Add.3388

מסמך משפטי CUL Add.3388

תגים

תיאור

Marriage contract of a ransomed captive woman, Damascus, possibly [10]82/3 or [11]82/3.

CUL Add.3388 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.
 1. [... חתן וכלה יבנו ויצליחו
 2. [... נ]תשעין וארבע שנין לשטרות בדמשיק מדינתא דעל נהרי אמנה ופרפר
 3. [...]הנעלה כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה והדרת אדוננו עטרת ראשנו
 4. [...]רבה דארעא דישראל זצו'ל אתכתב שטר פרנא הדין איך אתא לקדמינא
 5. [...]מטיבותיה ומצביוני נפשיה כדלא אניס ולא עציב ולא משודל ולא רוי

חמר

 1. [...]\\דהות שבויתא ופרקה רחמנא\\ לי לאנתו ולאמהון דבנין כדת משה

וישראל בקידושין גמורין ואנא אפלח

 1. [...]בקושטא ושמעת ליה כלתא דא ורצת וצבת להתנסבא ליה ולמפלח
 2. [...]בדכיו ובנקיו וקיבלה כלתא דא קידושיה בפני חתומי מטה וקביל על
 3. [...ופ]לגא דחזון ודאשתאר תוספה חוב שריר ובריר לית לה
 4. [... סיפ]וקה וקביל עלוהי חתנא דנן אחריות

תרגום

CUL Add.3388 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Add.3388: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.