מסמך משפטי: CUL Add.3358

מסמך משפטי CUL Add.3358

תגים

תיאור

Lease of a ruin belonging to the Great Synagogue of Ramla, ca. 1038. The "people of the Great Synagogue," i.e. the representatives of the congregation of the Palestinians, in Ramla, lease one half of a ruin owned by the synagogue, to a certain Sedaqa b. Yefet al-Shiraji. The lease is for a period of 20 years, at the price of hald a dinar yearly, to serve for repairs and other needs of the synagogue. The lessee intends to repair the ruin. His investments in stones and timber will be considered as covered after that period. He will then have to decide whether he wants to live there and pay rent at the prices then current or to live elsewhere; in either case, if there is a balance from his investment which will not have been covered, the congregation will return it to him. (Information from Gil, Documents, pp. 147 #5)

CUL Add.3358 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
 1. זכרון העדות שהיתה בפנינו אנו בית דין והעדים החתומים למטה בשטר
 2. הזה כך היה כי אנשי כנסת הגדולה אשר במדינת רמלה החכירו את
 3. חצי החורבה אשר לכנסת אשאמיין(!) אשר היא ופתחה לפני שער הכנסה
 4. החכירו אותה לצדקה בן יפת אלשירגי הידוע אבן מוכאט אלנעיה עשר[ים]
 5. שנה תחלתם מתחלת השנה הרביעית בשבוע שהיא שנת [א]רבעת אלפ[ים]
 6. ושבע מאות ותשעים ותשע שנים ליצירא(!) וקבל צדקה זה בן יפת שיתן
 7. בכל שנה חצי זהוב שכר חכירות חורבה זו להיות לבדק הכנסה הזאת
 8. ולצרכיה וגם אנשי הכנסה רצו בכך כי לאחר עשרים שנה
 9. אילו יתנו לו לצדקה זה דמי הקורות והאבנים ומה שישוה ההוצאות
 10. אשר הוציא צדקה זה בן יפת ואם יחפצו א[נ]שי הכנסה להשכין צדקה
 11. זה בחורבה הזו לאחר שילום עשרים שנה יהיה צדקה זה שכר חורבה
 12. זו מאנשי הכנסה שכר מלא כשוכרים דירות ובתים מה שתשוה
 13. בכל שנה שכירותה וגם יחשבו לו לצדקה זה מה שישאר לו
 14. מאחר השנים האילו ויפרעוהו אם בשכונה אם בנתינת שאר
 15. ההוצאה ואחר כך יצא למקום שיחפוץ ועל כך קיבלו החוכרים
 16. על נפשותם לחכור חורבה זו וקנינו מיד צדקה בן יפת
 17. בכלי הכשר לקנות בו וכתבנו וחתמנו ונתננו לצדקה בן
 18. יפת להיות בידו לו ועליו לזכות ולראיה וקיים ושריר
 19. אברהם הכהן בירבי יצחק עד: צדקה הלוי בן אברהם ננ
 20. דויד הכהן בר יפת ננ אפרים בן משה החזן נע
 21. אפרים בן יעקוב יהיה בן ישועה ננ

מבשר בן טוביה הספר עד

 1. שלמה בן פהיד ננ מנחם בן יפת ננ

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto

 1. (1-2) Record of the testimony given before us, we the Court and the witnesses, who have signed at the bottom of this deed. This happened to pass: The people of the Great Synagogue of the city of Ramle leased the 

 2.  
 3.  half of the ruin belonging to the Synagogue of the Palestinians, which stands, and has its door, in front of the gate of the synagogue.

 4.  They leased it to Ṣedāqā b. Yefet al-Shīrajī, known as Ibn Mūkhāṭṭ al-Naʿya, for twenty

 5.  years, beginning on the first of the 4th year of the shemitta, that is the year 4799 

 6.  of the creation. So the said Ṣedāqā b. Yefet undertook to pay 

 7.  one-half dinar every year as rent for this ruin, to be used for the maintenance of this synagogue 

 8. (8-9) and its needs. Also, the people of the synagogue agreed that after those twenty years they will pay the said Ṣedāqā the cost of the timber, the stones, and the equivalent of the expenditures 

 9.  
 10.  made by. the said Ṣedāqā b. Yefet. If the people of the synagogue are willing to let the said Ṣedāqā live 

 11.  in this ruin after the twenty years have been completed, the said Ṣedāqā will rent this ruin  

 12. from the people of the synagogue for a full price, like anybody who rents compounds or houses, according to the value 

 13.  of its rent every year. They also will compute for the said Ṣedāqā the sum still due to him

 14.  after those years and will pay it to him either by (providing) his lodging or by paying the balance of 

 15.  his disbursements, so that thereafter he may go wherever he likes. On these terms the lessors undertook 

 16.  to lease this ruin and we acquired (the equivalent) from Ṣedāqā b. Yefet 

 17.  with an instrument that it is proper to acquire with. And we wrote, signed, and gave (it) to Ṣedāqā b. 

 18.  Yefet, so that it should be in his hand, for both his right and due, as title and proof. Sound and valid. 

 19.  Abraham ha-Kohen b. R. Isaac, witness. Ṣedāqā ha-Levi b. Abraham, of blessed memory.

 20.  David ha-Kohen b. Yefet, of blessed memory. Ephraim b. Moses ha-Ḥazzan, of blessed memory. 

 21.  Ephraim b. Yaʿqūb. Yaḥyā b. Yeshūʿā, of blessed memory. Mevassēr b. Tūvya, the scribe, witness.

 22.  Solomon b. Fuhayd, of blessed memory. Menaḥēm b. Yefet, of blessed memory.

 

CUL Add.3358 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Add.3358: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.