מכתב: CUL Or.1080 J265

מכתב CUL Or.1080 J265

תיאור

Letter from Avraham, son of the Gaon, to the sons of Mevasser, Fustat, perhaps 1025.

CUL Or.1080 J265 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

Recto

 1. אברהם החבר בן [ג]און
 2. שלומות תדורים: וברכות סדורים: וטובות שגורים:
 3. וששונות צבורים: ושמחות אגורים: והצלחות משופרים:
 4. לשלושת האחים הכשרים: בראש כב קד מר ורבנא
 5. אברהם ההימן הנאמן הנקרא מפי אב הישיבה שמ צור
 6. סגול קהל צוען הזקן היקר עושה טובות וחסדים ועומד
 7. בצרכי הצבור וכב מר ורב יעקב הפרנס המיוקר המכובד
 8. וחמודו ישמרו אלהינו וכב מר ורב חלפון השגיב (?) והשוע
 9. ישמרם קדושנו וינצרם משגבינו ויעודדם מחסינו
 10. בני זקיננו כב מר מבשר בצרור החיים נפשו צרורה
 11. קד עלם אללה גלת קדרתה עוטם מנזלתכם ענדי וכיף
 12. מחבתי לכם ובתי בגמילכם ותואצל דעאיי ושוכרי
 13. פי אלמחאפל ואלמואצע ומא כפי ענכם כיף גרת אמורי פי
 14. הדה אלספרה וכיף תטאולת בלא נפע ואללה יתברך שמו
 15. ביני ובין כל מן סבב לי הדה אלתסאביב וקד כונת
 16. [סא]ל[ת] אלסגול אדאם אללה עזה פי אנגאז מא כאן וענדי בה
 17. מן אמר אלכראג וכאן גרת עאדתכם מעאמלתנא באלגמיל
 18. פי כל ספרה ומא אולאכם אן תגרונא עלי דלך פאנא
 19. עלי ספר[ה] ושאלתינו מכם לסעדינו בנדבתכם הרחבה
 20. ומתנתכם הטובה צורנו קדושנו יאזין תחינת אדוננו
 21. גאון ותפלתנו בעדכם ובעד כל נלויכם וימלא לכם
 22. שאלותיכם וישים מעש/י/כם הטובים מליצים יושר
 23. בעדכם ותזכו לחזות בנין עיר קודש ושכלול היכל
 24. יי וביאת משיח צדק וקיבוץ עם אמן
 25. ישע יוחש

תרגום

CUL Or.1080 J265 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J265: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.