מכתב: CUL Or.1080 J106

מכתב CUL Or.1080 J106

תיאור

Letter from Shelomo b. Yehuda to an unidentified person in Fustat.

CUL Or.1080 J106 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

ULC Or 1080 J 106, ed. Gil, Palestine, pp.278-280 (Doc. #158) C.B. 02-10-88 (p)Letter from Solomon b. Judah to an unidentified person in Fustat.

....

 1. [ ] בשלומך מה נקבץ
 2. לי על ידך כמה כתבים כתבתי אל מצרים היש מי שאמר האיש הזה מן הרוח
 3. יחיה ואני אצל טובים כי מיום אשר נקרא עלי השם הזה כאילו צרורות יורדות
 4. עלי מן השמים ואני אוסף ואוצר יודע נסתרות הוא ידע איך אעביר עיתותי
 5. או שמא כשהישחתה עם אברהם בני אמר לך ואיש אשר ככה מיחיתו
 6. אין על לבי כובד ממי שידבר ולא ממי שיכעס מאחרי אשר אציל את עצמי
 7. בהודאתי //מיום הדין// ואודה בה כדת לפי הצדקה מאחרי אשר אשאל מהאל

בתחן יהי רצון

 1. שתאיר עיני ולא אכשל בדבר הל באסור ובמותר בפסול ובכשר אני בוטח
 2. כי זן את הכל יזונני והוא יעזרני כמה נכתב אלי ממצ כי יקח [[ ]]

//חצי// הנאת השוקים

 1. וכי יקח חצי שכר השטרות ואמרתי יקח ויהי מה אין אדם משרת כי אם בהנאה
 2. כאשר יצטער ויעיין ויזהיר זה חלף עבודתי ולולי כבודך היו יודעים

הנאמנים

 1. האלה כי היה יתגלה לכל כי לא נאמנים הם גלוי לאל לא בא אלי לא שאלה ולא

כתב

 1. מן היורש הזה ולא מאחרים בגללו אבל לבי העירני בהתבונני דברי השואל את

דב[ר]

 1. הדיבה להראות כי הוא חמוס והוא כי הוא מאונס והוא אונס מה הצריכו לכל

זאת

 1. השלישי שצ בקראותו השאלה פתח ראשונה בזכות השואל עם אמרי לו אחי
 2. התבונן בהבינה כי התשובה בשמינו שנינו תלך וראוי לנו להשכיל דברי
 3. [ה]קובלים האלה האומרים הושיעו הצילו הכל תחת ידיהם יוציאו הם ויתנו
 4. [ה]ראוי לירוש ויהיו נקיים מיי ומיש ואף על פי כי האמינם אביהו מן

השבועה

 1. [לא] האמינם אביהו כי אם היו אצלו בדבר הזה לפי הנראה והכסף והזהב כי
 2. [אם] היה בהם סיגים צריכין בחינה וזיקוק כן הם בוחנים וזוקקים את האדם
 3. [ ] אם בהם הוא הזהב הבחון והכסף הצרוף ראוי //היה// להם לאמר אימתי

יגע

 1. [ ] לפרקו עד להנצל מן האמנה שביד/י/נו מה הצריך לכל הנעשה ואם הוא
 2. [ביקש תו]אנה בהעזרו בגוים היה להם לאמר לו בני מי הצריכך לכך אסוף

זקני

 1. [ ] אשר לך ובהאסף הזקנים היו מחשבין הנלקח והנשאר ונותנין לו
 2. [את חלקו ב]שבועה [ואז] היו מוציאין הצואה ואם מאן ימאן לקבל צואת

אביהו

 1. [ ] והיתה התשובה באה כי אשר אתה בא מחמתו הוא פטרם מיאן
 2. [ ]בם לא נתן להם אביך את שלו והרשה עליו כי אם ידע כי המשא
 3. [ ] יתומים ולו דקדק על עצמו לא היה ניצל וההלכה רוחת היא כי
 4. [ י]רדפהו אבי יתומים לא ישבע שנים [ ] אתה מחייבו אין אדם

מקבל

 1. [ ] מורשה וגם אבי היתום הזה ב[ ] ולא תוסיף בצואה
 2. [ ] אם מפני היראה שלא יעמד [ ] עליהם והרוצה

להציל את

 1. [ ] משלך בין רב למעט ואז היו
 2. [ ] יי הוא יודע את נפשנו [ ] ויתום כל הנאמר בהם

ולא נעלם כי

 1. [ ] העדים אשר העידו כי הנער
 2. [ ] לנו [ ] כבודך העברנו ובלשון
 3. [ מ]שכיל
 4. [ ] מאתך לפיהו

....

תרגום

CUL Or.1080 J106 1v

1v

verso

 1. [ ] אומר
 2. [ ] עברו
 3. [ ] וכתב לי כמדומה

אנכי געו אליך

 1. [ ] באשר הרחיב פיו
 2. [ ]להרבות את חפיצי מיתתו

במ[ ]

 1. [ ] עבדים

המתפרצים

 1. [ ] וימת אולי [ ]

השופט [ ]

 1. [ ] והוא יחזיק לו טובה וילך [ ] ואני מכתבי

....

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J106: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.