מסמך משפטי: T-S 8J9.6

מסמך משפטי T-S 8J9.6

תגים

תיאור

Verso: Legal transaction made in front of witnesses in which ʿAmram Ibn Nufayʿ acknowledges that he owes Netanʾel b. Shelomo three dinars for a sold commodity (the term "jins" suggests something involving a slave, but the surrounding text is too faded). He will pay by the end of Tammuz 1411 Seleucid = June/July 1100 CE. Written and signed by Yiṣḥāq b. Shemuel.

T-S 8J9.6 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. אקר מ עמרם בן נפיע אן פי גהתה
  2. וכאצתה לנתנאל בן שלמה . . . . . . .
  3. חרימה(?) מן גנס אל . . . . . . . . . . 
  4. עלי ידה ויאכדהא מנה . . . . . . . . . 
  5. תלת דינאר אנפדה בדלך אלי אכר
  6. חדש תמוז מן סנה אתיא ורציא
  7. גמיעא בדלך בקנין שלם ומה
  8. דהוה קדמנא כתבנא וחתמנא לזכו
  9. ולראיה יצחק בר שמואל זל

תרגום

T-S 8J9.6 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J9.6: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.