מסמך משפטי: T-S 8J9.6

מסמך משפטי T-S 8J9.6

תגים

תיאור

Recto: Legal document draft in which Mevorakh b. Shelomo, known as Ibn al-Natira, declares to owe Meshullam b. Mevasser b. Pinhas al-Damiri 120 and one-half dinars. Dated Iyyar 1411 Seleucid = April/May 1100 CE. (Information from Goitein's index cards) EMS

T-S 8J9.6 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. אקר בחצרתנא אנן דחתמין לתתא ר מבורך
  2. בר שלמה הידוע בן אלנטירה הלוי אן פי כאצתה
  3. ומלכתה לר משלם בר מבשר הידוע בן פינחס אלדמירי
  4. מאה דינאר ועשרין דינאר ונצף חוב גמור
  5. ליסתופי דלך מנה מתא מא שא בלא מטל
  6. וכאן דלך פי אייר סנה אתיא לשטרות ובידה
  7. שטר בדלך בכטי מ
  8. ור משה תאני

תרגום

T-S 8J9.6 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J9.6: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.