מסמך משפטי: T-S 8J6.16

מסמך משפטי T-S 8J6.16

תגים

תיאור

Legal document. Dated: Tuesday, 13 Tishrei 1564 Seleucid = 17 September 1252 CE. Signed by Efrayim b. Shemuel the teacher. Stating that Nissim b. Sar Shalom ha-Levi, from Damascus but living in Egypt, had been found guilty of insulting, cursing and beating his wife Sutayt bat Ṭoviyya and was put under pressure to divorce her, but following his promise to reform (after the initial lines of the geṭ had already been written on verso) the divorce was not completed. However, should the testimony of one man, Muḥriz b. Ṭahor ha-Levi the cantor, be recanted, it would on its own be sufficient to prove him guilty, and he will have to divorce her and pay her the 70 dinars due from the marriage contract. One specified person is appointed to be an efficient witness against him in case of his misbehaviour. (Information from Goitein's notes and CUDL.)

T-S 8J6.16 1r

1r

תיעתוק

Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
 1. אן נסים בר [שר שלום הלוי] .... בחצרתנא ובי' אלהי ישראל
 2. בביטוי שפתיו [א]נה לא יעוד בכלאם אלמתגרצין פי זוגתה
 3. ולא ישתמהא ולא יצרבהא ואנ[ה] יסלך מעהא מסלך בני ישראל
 4. הכשרים מע נסאיהם ואנה קד קבל עלי נפסה שהאדה אלשיך
 5. מחרז סט בר כגק מרנ ורבנ טהור הלוי החזן נע וגעל כלאמה
 6. עליה פי דלך כשני עדים כשרים מתי שהד עליה באנה
 7. תעדא עלי הדה אלימין כאנת זוגתה סתית בת טוביה נע
 8. מסתחקה עליה גמיע מא פי כתובתה והו אלמאוחר ואלנידוניא
 9. אלדי גמלתהא סבעין דינאר מצריה דון ימין ולו אנהא ה[י]
 10. אלמרידה אלאנפצאל ואלטלאק לא הו ומה דהוה קדמנא כתבנא
 11. וחתמנא לזכו ולראיה והכל שריר ובריר וקיים
 12. וכאן דלך פי יום אלתלתה תאלת עשר תשרי שנת אלפא וחמש
 13. מאה ושתין וארבע שנין לשטרות שריר וקיים
 14. אפרים בר שמואל המלמד סט

תרגום

T-S 8J6.16 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J6.16: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.