רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S 8J33.10

רשימה או טבלה T-S 8J33.10
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #61, pp. 291-292
  • Doc. #61, pp. 291-292
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה