מכתב: T-S 8J18.32 + T-S 8J22.24

מכתב T-S 8J18.32 + T-S 8J22.24

תגים

תיאור

Letter from Avraham b. Seʿadya he-Ḥaver the Hebronite to (his son-in-law?) Moshe b. Ghulayb in Cairo. Dating: beginning of the twelfth century. Avraham orders the addressee to look after the children so that they don't hurt themselves on the staircases. Mentions Abū l-Surūr and Moshe ha-Kohen, his son Bayān, his sister Sitt al-[...] and Umm Abū l-Bayān. (Information from CUDL and Goitein, Mediterranean Society, IV, p. 74.) Join: Oded Zinger.

T-S 8J22.24 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
 1. בשמך רח
 2. שלום משמי מרומים וברכות כנחלי ימים וחן וחסד ו[רחמים]
 3. וצדקת בא בימים ונעקד כשה תמים וחז סולם בחלומים
 4. מאשוי מימים יהיו כולם נזר ועטרה לגק מר ור פרחיה השם ה[טוב]
 5. האלהים יברכיהו בברכת האבות זל בר כגק מר ור בנים הצדיק
 6. זל מועלם חצרתה אלכרימה [אנני] מושתק לחצרתה ומא ימנע[ני]
 7. ען אלרויא להם אלא אלצעף ואלבועד אללה תעלא יוקרב אל [אגתמאע]
 8. ען קורב אן שא אללה ואעלמני אבו אלחסן במא גרא ב[ין
 9. [ ] עלי כתיר וצועב עלי דאל[ך
 10. [ ] אלהם מושתק [
 11. [ ]ל אתני [

....

 1. אבו אלסרור ובין אכי ושק[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. פי אמור מוקציה ואנא ואם [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. כתיר לאן באפתראק [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. זל מא הנאנא עיש מן יום אן פארק .[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5. ונחן משגולין אלאסראר מא יתם לנא עמר ולא שוגל ולם יצלנא
 6. מנכם לא רקעה ולא כבר ענכם וען אלאטפאל ארגו יכון לכיר
 7. ואוציכם בטלוע אלאטפאל פי אלסולם לא תגפלו ענהם ותעלמונא
 8. באכבארכם וסלאמתכם ושלום: קרת עליכם אלסלם כל אסם
 9. באסמה כגק מר ור משה הכהן הזקן הנכבד האלהים ייטיב
 10. אחריתו מירישיתו(!) ויברך שני חמודיו היקרים ברוש(!) ובתחלה
 11. מרי ורבי יושיהו(!) החסיד הצדיק ומר[.] פרחיה השם הטוב
 12. וולדי ביאן ואכתה סתא[ת] ובנדאר אללה תעלא(!) יגעלהם פי חין
 13. אלסלמה ואם אבו אלביאן וו. .צה וגמיע [. . .].אה אלמוצע
 14. אללה תעלא יחפצהם גמיעהם ויגמע ביננא [. . . . . . . . . .
 15. בקרוב וקלבי משגול מן גיה אלסלאלם לא ה. . . ופיהם
 16. ושלום ישע יקרב

תרגום

T-S 8J22.24 1v

1v

(verso)

 1. [כ]גק מר ור משה הכהן הזקן הנכבד אהובו ומודה חסדו אברהם
 2. [ב]ר גוליב החסיד הצדיק זצל בירבי סעדיהו החבר בג
 3. החברוני זצל

Verso

 1. وقد انفذ صحبت هاذا الكتاب اربعة طعشر
 2. درهم

T-S 8J18.32 1r

1r

T-S 8J18.32 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J18.32: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 8J22.24: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.