מסמך משפטי: T-S 8J11.8

מסמך משפטי T-S 8J11.8

תגים

תיאור

Recto: Deed of sale of a house bought by Mufaddal, left side only. The description of the boundaries of the house is inserted in Judaeo-Arabic (it appears the writer left space for it). (Goitein estimation: handwriting by Imanuel b. Yehiel, around 1250) VMR Verso: Jottings in Arabic and Hebrew script. (Information from CUDL)

T-S 8J11.8 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ] ידי אלשיך
 2. ] רציתי ברצון נפשי אין אונס אותי כי
 3. ]וס מצרים ומכרתי לו בהם את הדירה אשר
 4. ]ימה גלויה ומפורסמת גמורה וחלוטה
 5. ]ה וסולמיה וקירותיה סביב לארבעת רבעיה
 6. ]עצמי כלום מזכיות הדירה אשר [
 7. ] ד אלקבלי ינהי אלי אלדאר אלמערוף [ ] ה
 8. ]אלשרקי אלי זקאק אלתי הו פיה ואלחד אלגרבי
 9. ]באבהא אבעת לה דלך בגמיע חקוקהא
 10. ] מפצל הקונה את הדירה הזאת הנזכרת למכור
 11. ]ם ולעשות בדירה הזאת כל מה שירצה ומי
 12. ] את אשר מכרתי לזה מפצל בן או בת אח או אחות
 13. ]י עלי להשתיקו ולהעמיד הדירה הזאת ביד זה
 14. ]לין אינון ועמליהון ושבחיהון וצבי זבונא דנן וקביל
 15. ]ששמענו מפיו במכר הדירה הזאת וכתבנו בשטר
 16. ] בידיו לראיה וחומר שטר מכר דנן כחומר כל שטרי
 17. ]כתא ודלא כטופסי דשטרי אלא כחומר וכחוזק כל
 18. ]ן קדמת דנא וקנינא מן תרויהם אכל מאי דכתיב ומפרש
 19. ]אי [[ד]] דעבד [

תרגום

T-S 8J11.8 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J11.8: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.