רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S 8J11.4

רשימה או טבלה T-S 8J11.4
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #84, pp. 337-339
  • Doc. #84, pp. 337-339
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה