מכתב: T-S 8.79

מכתב T-S 8.79

תגים

תיאור

Letter from Natan b. Shelomo the hazzan b. Ya'ir to the Nagid. Fragment mentions conflict over prerogative to circumcise.

T-S 8.79 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. ...............................................]ל.[..]הי
 2. אל[ממ]לוך יקבל אלארץ לפני הדרת הנגידות תכון
 3. משרתה לעולם המקבה יאריך ימיה בטוב ושנותיה
 4. בנעימים וכונת קד אנפדת אלי הד[ר]ת הנגידות תכון
 5. לעד מע אלשיך אבו סעד בן סימן טוב אעלמהא בגמיג (!) מא
 6. גרא ואיצא פי מא יתעלק באלכתאנה לא י[ז]דאד אלדי [כ]תן
 7. יכתון מצא אלי [א]ל..................אל.......
 8. .......]........[....המ]קבה ובסעאדה הדרת הנגידות
 9. ...............].. ויתפק פיהא שי אן יכון [צעב.....].ס/ה/
 10. ואלגמ[א]עה ואלממלוך תסאל הדרת הנגידות ת[כ]ון לעד אדא
 11. אתפק שי אן יכון צעב אלממארסה יכתנה יוסף בן מנגם
 12. אלי מא תקוא יד אלממלוך וקד גא פי הדה

margin, following a section torn away

 1. ...]ואלממלוך תסאל .[.....].ה [י]וסף וליס
 2. ..א]לגומעה ואלממלוך יסא[ל] באן אלגואב

תרגום

T-S 8.79 1v

1v

verso

 1. לא יזדאד עלי אחד שי ואנה ירפוק באלנאס וקד רגע אלי
 2. אשר מא [כאן] וצאר אדא גא גריב עאבר יעלקה יקול לה
 3. אריד אל....[יצ]רב אל[נא]ס באלנעאל וקד אתא עלי אלנאס
 4. .......]...שלום ישע רב ממלו[כהא] נתן בן שלמה
 5. החזן ננ בן יאיר זל
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8.79: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.