מכתב: T-S 8.3

מכתב T-S 8.3

תגים

תיאור

Letter from Natan b. Avraham, probably Fustat, to Mevorakh b. David in Qayrawan, approximately 1037.

T-S 8.3 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. שלום בכל אברים וישו[עה ] וברכות בלי מצרים וכלל כל המחמדים להרים
 2. לכבוד יקירנו כבירנו גדול[נו ] השר המכובד והידיד הנכבד אשר לא

יערכנו

 1. זהב ורב פנינים לא יסלה [בכתם אופיר ו]בשוהם יקר וספיר הוא כב גדו קדו

מר ורבנא

 1. מבורך אשר לשונו בתלמודו [ ] ובין בבינו לא

יערך וי[ ]

 1. מיק[רו יבו]רך משנאו יוצמת ויופרך והוא מברכת אל יבורך בן מר רב דויד

החסיד נע

 1. ישא יקירנו ובבת אישוננו שלום רב עד בלי ירח ממנו

דורשי טובתו ושוא[לי]

 1. שלותו כי ברחמי מעוזנו אנו שלום מודים לו על רוב מעשיו ואם אין ערוך

לנפלאות

 1. ניסיו (?) וכעני שנ רבות עשית וגו ומודיעים כי נכספה וגם כלתה נפשנו

לראות פני יקי

 1. הנחמדים והנעימים השקולים כראות פני אים וכי בהגיע כתבו היקר הרצוף

כל מיני

 1. יקר השקיט הנפש מתשוקתה ושיכך להב דליקתה ונתננו שבח ליוצרנו על כי

החיש

 1. תעל למחל וזור למזור ורטיה לטריה באשר הזכיר יקיר כי הקים לו האל מליץ

יושר

 1. להשיב נפש ולכלכל שיבה הוא זקננו חשובנו מר רב אברהם הרופא נטר והרחיב
 2. בזכר שבחו וטיב מפעלו עמך ואמנם שמגלגלים זכות על ידי זכאי ומבלי ספק

כי

 1. חביבה מצוה בשעתה ושעת הדחק שאני ואדהכי והכי נפקא מינה לחיי שעה

ואפעלפי

 1. שהבטיח כי לא יעזב את חסידיו אבל אשרי הזוכים עמך והעושים ומעשים כי
 2. מצוה גדולה עשה ולמעלה מעולה עלו תכתב להם לצדקה והזכרת כי איכא מאן

דחזי

 1. למיהוי סניגור ונעשה קטיגור ולא אנס לך שדרכן של תלמידי חכ להיות

עלובים ולא עולבים

 1. שומעים חרפתן ואין משיבים ועם זאת הא אמרי רבנן האי צורבא מרבנן קודש

בר הוא

 1. תבע יקריה

(right margin, the lower half)

 1. ומאת צור נשאל להצליחך בכל אודותיך
 2. ולמלאת שאילתך להמציאך ייחול ליבך

(the upper half)

 1. הנפש ל[ ]
 2. ושלום זקננו [וחשובנו מר רב אברהם]
 3. הרופא ירבה ושל[ום זקננו מר]
 4. ר חנניה ירב
 5. ישע רב

תרגום

T-S 8.3 1v

1v

verso

 1. ליקר רום השר אחי החכמה והב[ינה מרנא] [מדורש שלומו ו]שוחר טובו נתן

ביר אברהם זל

 1. [ורבנ]א מבורך החכם והנבון בר [מר] דויד קירואן בעזרת אל
 2. החסיד נ[ע]
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.