מכתב: T-S 20.179

מכתב T-S 20.179

תגים

תיאור

Recto: Letter from a Karaite in Alexandria to the Karaite Nasi David b. Hasdai, concerning support for the Nasi from the Karaite communities in the Maghreb. Dating: 12th century. The letter opens with many very deferent phrases and congratulations on the addressee's recovery from illness. Verso: Draft of a rhymed Hebrew opening to a letter. (Information from CUDL)

T-S 20.179 1r

1r

תיעתוק

Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (Philadelphia: Hebrew Press of the Jewish Publication Society of America, 1935), vol. 2.

(recto)

 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .המצות המוכיח לרבים . .
 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סגלה ונשיא כל בני הגולה ירום
 3. הודו וירבה כבדו בן כגק מרור הנשיא הגדול חסדי זל בן כגק מרור הנשיא הגדול
 4. יחזקיהו זל בן כגק //שלמה בן כגק// הנשיא הגדול דוד זל הפתר קושיות התורה ודקדוקי מצות המנדד שינה
 5. לעמד כפני צורו להודות להתודות לפני יוצרו האגר המקהיל קושטי אמת מתוק
 6. לנפש ומרפא לעצם פאר קהלתינו ונזר עדתינו אור עינינו ומחמד נפשינו ישמרו
 7. שמר מענה ויגוננו בחמלה וחנינה יברכו ויעזרו ויסמכו ויתמכו ובעת צרה אל ישליכו
 8. אמן נצח אמא בעד נעלם אלחצרה אלגלילה אלסמיה אלרפיעה גל אללה
 9. קדרהא ועטם מגדהא וכבת בגצתהא וחסדתהא באלדל אני לם אזל סאילא ען אמורך ואחואלך
 10. ומא עארצך מן אלמרץ פבלג אלי מא סרני מן שמול עאפיתך ולטף אללה באלטאיפה ובנא אללה עז
 11. וגל ימן עלינא בעאפיתהא ובדואם שרפהא ויזידהא עלוא ושרף ולא יכליה מן ענאיתה ותופיקה
 12. ואני מהניא ללחצרה אלשריפה באלעאפיה ובאלפרח באלאעיאד אלסאלפה לא יכליה מן ענאיתה
 13. ואלדאם פי ארפה אלי אן ימתעה אללה באלאעיאד אלמסתאנפה אנה עלי כל שי קדיר ונעלמך אן
 14. למא אנפצלת מן בין ידיך וצלת אהלנא סלמא פוצל אלשיך יונה וקבץ מני אלח דנאניר ורבע אלדי
 15. דפעת בין ידיך וקד אסתקר כלאמך מעי אן תבקא אלדנאניר ענדך אלי אן תתסלם אלכתבה ותנפדהא
 16. אלי פלם יזדאד ענדי כבר בעד הדא פנרגב מנך אן תתפצל עלי בתמאם מא אסתקר ענד אלחצרה
 17. אלשריפה ואנא ננתטר גואבך וכתאבך ותשריפך לי בכט ידך לא עדמתך ולא כלית מואצעך
 18. וקד אנפדת מע חאמל הדא אלכתאב לסיידנא אלרייס אלפאצל שלמה הנשיא גזע הנשיאות ונצר
 19. המלכות מאידה לטיפה לה יפרח בהא אללה תע יגל קדרהא ויעלי דרגתהא ומע מא אני מחתשם
 20. מן אלתקציר פי חקהא פאנא סאילא אלחצרה בסט עדרהא לחסב מא אעתרץ עבדהא מן אל
 21. מגארם ואלנואיב אלדי לם יגד קט עלי מתלהא ונסאל אללה חסן אלעאקבה ולא תכליני מן דעאך לאן
 22. דעאך פיה ברכה תכתץ מני אלפי שלומות ורב הברכות וכל מן תשמלה ענאיתך ואנא אברהם
 23. עבדך כתיר אלסואל עליך ודאעא ללה תע לך ולגמלה מן תשמלה ענאיתך מן צגירהם אלי כבירהם
 24. ומחתשם מנך לתקצירי פי תאכר כתבי אליך פנרגב בסטאלעדר מנך חסב עואידך ואללה עז וגל
 25. יקבל מני פיך צלח אלדעא וכאן קד צדרת כתב אלי אכותי אלי אלגרב מע גוים ורגלאנין וכדתהם פיה
 26. עלי אן ינתבחו אלי בעץ מא יגב לך ולאהל ביתתך אלשריפה מן אלחקוק ואנא מנתטר גואבהם אן
 27. שא אללה נטאלעך בה ואלתהניה אלכאמלה אלואפיה אלשאפיה מכצוצה לך מני עלי אלצחה ואלעאפיה
 28. אדאמהא לך אללה תע ואתה שלום וביתך וכל אשר לך שלום

תרגום

T-S 20.179 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 20.179: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.