מכתב: T-S 16.293

מכתב T-S 16.293

תגים

תיאור

Letter from the judge R. Hanan'el b. Shemuel to notable in Alexandria. AA

T-S 16.293 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, "ר' חננאל הדיין הגדול ביר' שמואל הנדיב, מחותנו של הרמב"ם‎" (in Hebrew), Tarbiz / תרביץ‎ 50, no. 10 (Jerusalem: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1980), 95-371.

Recto

עבדו חננאל

 1. סבב אצדאר הדה אלאחרף לכבוד גדולת
 2. קדושת יק צ ת מרנא ורבנ משה החבר
 3. היקר השר הנכבד החכם והנבון שצ
 4. אולה תהנייתהא באלפרע אלנגיב אלתלמיד
 5. אלגליל ר יוסף שצ המקום בה יזכי
 6. אלחצרה אן תרי אולאדה כמא זכאה
 7. לראיה פרחה ואלמסרה בה במא הו בצדדה
 8. מן אלחרץ //עלי// אלפצילה ואלדאב עליהא
 9. ואכדהא בכליאתה הו תע יבלגה מא
 10. הו ראגיה ומתקצדה פאן מקאצדה
 11. דינייה תאבעה למקאצד אסלאפה
 12. ולא סימא במא חצל לה מן אלפוז באתצאלה
 13. במן אתצל בה פאנה חצל בדלך פוז
 14. כביר לאן הדא אלאתצאל הו ענבי
 15. הגפן בעינבי הגפן ואיצא אנצאף
 16. אלי דלך אלאגר אלכביר אלעטים והו
 17. כון אלמתצל בה יתומה ואיצא פאן
 18. אלפרע אלמכתסב עלי אלאכתר
 19. הו שביה באלכאל כמא קאלו רוב בנים
 20. וכ' ומד וצל אלי מצר לם יזל חאצר
 21. אלמדרש ומשתגל איצא מע בן עמה
 22. ר פרחיה התלמיד הנכבד החכם
 23. והנבון וראיתה שאכר מנה כתיר
 24. פי שדה חרצה וחסן דהנה פהו
 25. תע' ידימה עלי דלך וסבב אצדארהא
 26. איצא אעלאמהא מא הו עאלם
 27. בה גמלה מן כון אן אלדיואן פי הדא
 28. אלוקת אלצעב

תרגום

T-S 16.293 1r

1r

Verso:

 1. יתעלל ויתעסף ויטלב מן לא עליה חק
 2. פכיף מן עליה חק ומהמא טאלת ידהם
 3. אליה פעלוה ומא תם מן ירד ידהם
 4. לאן כל מן הו צאמן קצדה כלאץ אלדי/ו/אן
 5. ורמז לחכם דאי ואצחאבנא פיהם
 6. אלכפאיה מא יחתאג מעהם ללגיר פלא
 7. תבני פי אלמסלה אלא עלי צח לאלא
 8. תכבר אלנובה ומא יכפי פיהא אלקליל
 9. ותצעב ומא תח/ת/מל אלמסלה תאכיר
 10. ומא אטן אנני אחתאג פי הדה אלמסלה
 11. סוא ללתנביה פקט פאנהא מסלה
 12. כטרהא עאיד עלי אלחצרה פאן פעלת
 13. פיהא פעל יכלצכם ואלא חצל לכם
 14. אלמצרה ושלומך ירבה לעד
 15. אלחצרה תעלם אן ר נסים שצ אלאך
 16. אלעזיז לה חקוק עלינא גמיע אלנגיד
 17. שצ ואנא וגיר תם אנצאף אלי דלך
 18. מא ילזם מן אלמראעאה מן גהה
 19. ולדה ר פרחיה ונסבתה לי פכל מא
 20. יפעל מע הדה אלצגירה מן איצאל
 21. אלראחה כלנא מתקלדין אלמאנה פי
 22. דלך מצאף אלי מא פי דלך מן אלאגר
 23. ואלתואב אולא לאנהא מן אלסלאלה
 24. ומבשרך לא תתעלם ואלתאניה לאנהא
 25. יתומה ופי דלך כפאיה ואין מזרזין
 26. אלא למזורז פאלחצרה הו אלאב והו אלאך
 27. פאפעל מעהא] מא תקתציה ביתתה

Margin:

ומרו[תה] ושלום

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 16.293: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.