מסמך משפטי: T-S NS J161 + T-S 12.5

מסמך משפטי T-S NS J161 + T-S 12.5

תגים

תיאור

Recto: A partnership contract that is the subject of the legal queries to Daniel b. Azarya, the Palestinian gaon, edited in Gil, Palestine #395 (PGPID 508 ), #396 (PGPID 1783). The pharsing in this deed can be compared to the full quotation of the deed in the second query mentioned above. There are some differences in details between the two deeds, which is an example of Phil Lieberman point on the uniquness of every 'copy' in Geniza deeds. The lower part of the deed was edited by Gil (Palestine, #394), the join of the upper part was identified by Yagur. Another copy of the same contract is T-S 20.79. The deed sets the partnership between the travelling agent, Moshe b. Yehuda ha-Ma'arvi, and his partner, Ḥasan ha-Kohen b. SulIīmān, order to avoid the taxes in Sicily, the merchandise will be registered under Ḥasan's name, who as coming from Sicily is exempted from the tax. While on the sea journey Moshe died, and so the above mentioned queries discuss the matter in which his goods can be sold by the Jewish court in order to support his widow and orphan girl. Verso: Dirge. (Information from S. D. Goitein, Mediterranean Society, 2:236, 395-5, 574, 613; CUDL; EMS.

T-S NS J161 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

תרגום

T-S NS J161 1v

1v

T-S 12.5 1r

1r
 1. אלתמן סתה [דנאניר ורבע ועדל ניל תמנה ]
 2. אלקנטאר מנה בעד אלכ[ ]
 3. כאלץ מאיתי רטל פלפ[לי אלתמן אחדי עשר דינר ]
 4. ותלת ורבע ותלתה אמנא ורבע טבאשיר אלתמן תמניה דנאניר [כריטה]
 5. עוד אלתמן ב[עד אל]מוונה כמסה ועשרין דינר וכמסה קראריט ועדל קצט חלו אלתמן ארב[עה]
 6. עשר דינר ותלת ועשרה אמנא בלילג אלתמן ארבעה דנאניר גיר רבע וקפה הרד אלוזן כמסה
 7. ותמנין רטל אלתמן כמסה דנאניר וקטעה [קרפה] אלתמן ארבעה דנאניר וקטעה קרשיה
 8. אלתמן תלתה דנאניר ונצף מזוד מר אלוזן תסעה ותלתין מנא אלתמן תמניה דנאניר ורבע
 9. קנטאר הלילג אצפר אלתמן דינר ורבע וקטעה האל אלוזן ארבעה וסבעין מנא אלתמן עשרין
 10. דינר ורבע וקטעה צבר אלוזן תלתה וכמסין רטל אלתמן תלתה דנאניר ונצף וקראב מא כאפור
 11. אלוזן סבעה אמנא ונצף ורבע אלתמן תסעה דנאניר וקבצת ען כרי ומוונה תמניה דנאניר
 12. וען תמן כיש וחבל ואגרה דאר דינר ורבע ותמן וען קימה ורק נצף ותלת ינחט מן תמן אלמתאע
 13. דינו ואחד יכון גמלה אלמאל מאיה תמניה וסתין דינר ונצף ותמן יקול משה בר יהודה החזן
 14. אני קבצת הדה אלבצאיע עלי תצניפהא וגמלתהא וצארת פי קבלי ותחת ידי ופי דמתי רשרט
 15. חסן הכהן בן סלמאן אלדלאל עליה אנה יסיר בהא אלי סקליה וגעל לה יביעהא במא יקסם אללה
 16. וירזק ואדא סאהל אללה תעאלי בביעהא וחצולת מנהא עלי גמלתהא ינפד משה בר יהודה
 17. החזן תמנהא אלי מצר פי אי קארב יתפק ואדא סלם אללה וחצל אלמאל כאן לחסן הכהן בר סלמאן
 18. אלדלאל אלראס אלמאל אלמקדם דכרה ומא רזק אללה מן אלרבח כאן לחסן אלתלתי מנה ואלתלת אלבאקי
 19. למשה בר יהודה החזן ואם חס ושלום יכון כסארה כאן אלתלתי מנהא עלי חסן הכהן
 20. בר סלמאן ואלתלת עלי משה בר יהודה החזן בלא כלף ועלי הדה אלשרוט תראציא גמיעא
 21. וקבלוהא עלי נפוסהמא בגמיע מא כתב ושרח ווצף פי הדא אלכתאב מראש ועד סוף וקנינו
 22. מיד שניהם קנין גמור חמור בכלי הכשר כדי לקנות בו בכל מה דכתיב ומפרש לעיל
 23. בביטול כל מודעין ותנאין ומודעי דמודעי ומודעי דנפקין מגו מודעי עד סוף כל מודעי
 24. דלא כאסמכאתא ודלא כטופסי דשטרי ומוחזק ומקוים יהיה שטר שו>ת<פותא דא
 25. כחומר וכחוזק כל השטרות המעולות והמוחזקות דתקינו רבנן ונהגין בעלמא ונכתב

T-S 12.5 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S NS J161: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk. This metadata is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.