מכתב: T-S 12.380

מכתב T-S 12.380

תגים

תיאור

Letter from Mūsā b. Abī l-Ḥayy from Alexandria to Nahray b. Nissim, Fustat. Around 1065. Details about goods that Nahray ordered in Alexandria, probably materials to use for copying books. Mentions a person that came from Sicily and brought lead, oil, and cloths. (Information from Gil, Kingdom, vol. 3, pp. 515-519, #453). VMR

T-S 12.380 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions (Nahray‎ b. Nissim archive).
 1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ו[אדא]ם [סלאמתך ונעמתך ו] סעאדתך וצרף אל אסוא
 2. ענך ברחמתה מן אלאסכנדריה יו[ ] אל מבארך אעאדה אללה
 3. עלינא סנין כתירה וערפנא ואיאן ברכתה [ומ]א תחב עלמה אן וצל כתאבך
 4. ווקפת מנה עלי מא סררת בה מן עלם סלאמתך ודכרה אנפאד אל צרה צ[חבה] יוסף
 5. בן אזיז וקד וצלה וקבצתהא לא עדמה בקאך ודכרת אנפאד אל צרירה אלדי וצלת
 6. לך מן קבל בן נחום ואנא אנפדהא לך צחבה מן יצל מן אצחאבנא פסרע אן שא אללה
 7. ואלמקסע אעלמתך דלך ומא דכרתה מן אמר כתאב יצל לך או גירה [קד] וצלת
 8. לך כתב וגירהא וקבץ אל גמיע אל שיך אבו אסחק פארגו אנה אנפדהא אליך
 9. ומא דכרתהא (טעה?) מן אמר יונה קד אעלמתה ודכר אן גמיע אלהואיג(?) חאצרה
 10. אלא אל ניל קד באעה ווזן מן תמנה מא אלתנאה(?) ואל בקיה חאצר ומא אכדה
 11. ען תסלימה ללשיך אבן אסחק אלא אמר אלוכאלה אלדי וצלת אלי אן ימלע(?) ותכתב
 12. ויסלם אעלמתך דלך ומא דכרתה מן אמר אבי עמראן אלמרגאני קד בלגתה
 13. [ס]לאמך ווציתה עלי אלכדאריס וקד חמלהם מעה פי עשארי בקא וקתה אלי

Margins:

 1. אלסעה לם / יקלע מן הנא אללה י[כתב] / סלאמתה וקד דכרו אן / חרכו מן סקליא
 2. אלמרכב / אל גדיד יקלע אללה יכתב / סלאמתה ואל עשארין / נכאף עליהא ואל
 3. גמיע / עלי אקלאע וכתב סנעה / קראת עליך אתם אלסלם / ומולאי אלרב אחיאה
 4. אללה / אלסלם וגמיע מן תשמלה / ענאיתך אלסלם

Top:

 1. ותפצל תכץ(?) עני / סידי אבו זכרי / אחיאה אללה אתם אלסלם / וקד חקדם מני
 2. אליה / [כת]אב והניתה(?) באל / מועד ולם אדי לה / גואב ארגו אנה / משגול
 3. פי שגל כיר / ותערפה אן וצל יהודי / מהדוי(?) מן מאזר(?) / יערף בנסים בן
 4. עסיה / והו שריך(?) חסון / בן אסחק

תרגום

T-S 12.380 1v

1v

Page two:

 1. ומעה רצאץ וזית תבעץ מתאע וקד וצל לי מעה מן חסון בן אסחק כתב והו יאכד עלי פי מראעתה
 2. וקד או[סק] ב[צאעת]ה עלי עשארי מחמלה אליה ולי פי גמלתה קיצה מן קבל חסון אדא וצלת
 3. בקית אל בצאעה אלדי בידה וצלת מעה כתב מן קבל אסחק וסאלתה אן כאן לאצחאבנא פי אל מראכב וסק
 4. כתיר פדכר אן לם יכון לכם פיהא וסק אלא לבעץ מנכם וסאלתה אן כאן פיהא לאסחק
 5. בן כלף וסק מקאל לא וחלפהא עלי דלך פחלף אנה לם יכון לך פיהא וסק ואן וצלת אכתב בדאלך
 6. לחסון למאזר פאחב תעלמה דלך אללה תע יגמע עלינא ועליה ועלי כל ישראל וכדאלך נסאלה תעלמני
 7. אן כנה בעת בקית אלכדו(?) ואן וצל כתאב סידי אבו סעיד ידכר אן לי פיה כמס קנאסיר פאחב תתפצל
 8. ותעלמני ואפראים יכצכם אגמעין באתם אלסלם ושלום לסידי ומולאי אבו יחיי נהראי בן נסים נע אטאל אללה בקאה ו[אד]אם סלאמתה וסעאדתה
 9. מן כתבה מוסי בן אבו אלחי
 10. כלילה

Address:

 1. וקד אנפדת אליך אלמקטע צחבה אבו עמראן
 2. אלמרגאני
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.380: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.