מכתב: T-S 12.336

מכתב T-S 12.336

תגים

תיאור

Letter from Daniel b. Azarya to a man in Fustat concerning a replacement for the supervisor who was responsible for the butchers in Fustat, after Yefet b. David passed away. The beginning and end are missing. VMR

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. שלום ושלוה יהיה אדם יחידי בה וראה [
 2. ויעמידם על טופס הכתב וייטיבו עצה לראות [
 3. הנזכרות ויתנה עליו מה שחקקנו ויכתוב אל[
 4. שיבדקהו בשחיטה ובדיקה ויראה דרכיו וה[ליכותיו
 5. מכתבו בזכר הנעשה עם נסח חתנאים בעידות הזק[נים
 6. למען נכתוב לו מינוי יקר להיות בידו לשם טוב ולז[כר
 7. יקראהו בכניסה בעיני הקהל ויודיענו זכר הנ[עשה
 8. וברכותיו ושלומותיו ואשר זכר עבור אלגמל [
 9. הקהל ישמרם צור מה שייעשה בו והוא שיתודה על [
 10. וכבר עמדנו במקצת מכתביו כי לבו טרוד [
 11. ומאחילו שלא לחרחר עמו שום מידעם [
 12. ויסתלק הדבר הקשה ונודיע [
 13. צוק העתים וקושי הזמן וכי חוב [
 14. מצבי כלעיקר כי אם מ[
 15. אם תיכנס היד בו לא יישאר כלום ור[
 16. בחשבונו עם מי שיעמוד בו ואל[
 17. בשום חלק כל עיקר לא שליש ול[
 18. בכל שבוע יקבל[ ] עליו[
 19. ומה שנקבץ עד אס[י]פת ר יפת [
 20. יפת הדרמשקי ננ [
 21. שיעלה ויי י[ ] הצל[

תרגום