רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 12.154

מסמך משפטי T-S 12.154
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #14, 167-9
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה