רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S NS 320.48

רשימה או טבלה T-S NS 320.48
  1. ציטוט
    משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • Doc. #141, p. 470