רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS 254.99

מסמך משפטי T-S NS 254.99
  1. ציטוט
    Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • Doc. #58, p. 450
    • Doc. #58, p. 450