מכתב: T-S NS 169.11

מכתב T-S NS 169.11

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Letter from R. Sherira to R. Yaʿaqov b. Nissim from Qayrawan.

T-S NS 169.11 1r

1r

תיעתוק

S. Abramson, במרכזים ובתפוצות בתקופת הגאונים : פרקים בתולדות הגאונות וראשות הגולה בארץ ישראל ובבבל ותולדות חכמים במצרים ובאפריקה הצפונית מיוסדים על כתבי יד הגניזה‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mosad ha-Rav Kuk, 1965).

.............................................(Recto)

 1. .................................. שולח
 2. ....................תחיל אלוף נט' רח' לתלמידיו
 3. ................להם בשמינו בפירוש הזה ואם יראה
 4. [שו]ם ספק או מחקור יגידהו לנו למען נודיעהו דעתינו
 5. [ו]גם שואלים ומבקשים אנחנו ממנו שישלח נוסחם בכתב
 6. ידי אחד תלמידיו ואל יקירנו מר' יוסף בר מר' עמרם ואל
 7. חבירינו ויקירינו מן החכמים אשר בסגלמאסה ברוכים הם לאל
 8. עליון קונה שמים וארץ בבקשה ובמטו מן אלוף שיעשה זאת
 9. כי מה יתרון אלו נסחנום נוסחא שנית הלא יהי כובד משא בדרך
 10. אבל על אלוף שמכנו וכן רצונינו שיכתוב נסח איגרותינו
 11. [הפת]וחה אל מקומות הרבה וככה יכתוב בראשה יעקב בר נסים
 12. ..........שרא לכל אחאנא ישראל די באתר פלן שלם מודעיננא
 13. .................[מ]תיבתא ופקידו יתנא רבנן דמתיבתא
 14. ....................נוסחא ולשדורי לואתכון וד.......
 15. .....................נסח שלה תכתוב אחר

תרגום

T-S NS 169.11 1v

1v

.................................................................(Verso)

 1. ....... לו כמוהו ...................................
 2. לפנינו ועשו במקומותיכם ............................ 02
 3. אגרותינו אליהם במעלת ............................. 03
 4. ואיך יאמר על אחינו ראש שורת ישיבתנו ראש כלה א ...... 04
 5. דיליה יושב לפנינו והוא מתנהג בשמו, חי אל והוא גלי עמי[קתא]
 6. ומסתרתא כי בשעה שנסתדרו הכלים לפנינו כסידורן נקר[א]
 7. שם אלוף בראש שורתו אשר שמעוהו אלפים רבים מישראל וודאי
 8. שהרבה מהן מכירין אותו כל מי שהוא רגיל לבוא ולהראות בשבת
 9. דבי סיומי וסמוכים כי בהגיע אגרותינו עשות בין בקירואן,
 10. בדבריך, ובין במקומות אחרים, באיגרותיך, כאשר נעשה כמו ........
 11. בכמו הדבר הזה כי לך הוא. וזכותך עומדת ומן השמים
 12. מס[ייעין או]תך שתסכים דעתך לדעת המקום וכאשר ........
 13. ...................מאיר ............המיקרים בו ........
 14. ...................ם באלוף נט' רח' ................
 15. ................בשמחה ובטוב לבב .........................
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS 169.11: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.