רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS J27

מסמך משפטי T-S NS J27
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • Doc. #48, pp. 258-259
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה