רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S Misc.8.22

רשימה או טבלה T-S Misc.8.22
  1. ציטוט
    משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
    לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
    • Doc. #40, pp. 230-231