רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S Misc.36.136

רשימה או טבלה T-S Misc.36.136
  1. ציטוט
    Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • p. 467
    • p. 467