מכתב: T-S Misc.35.1 + Bodl. MS heb. d 47/3

מכתב T-S Misc.35.1 + Bodl. MS heb. d 47/3

תיאור

Letter by a gaon (copy). The original letter was from the early 11th century. (Information from CUDL)

T-S Misc.35.1 1r

1r

תיעתוק

Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.

TS Misc. Box 35, f. 1, (formerly TS Loan 1), ed. Mann, Texts, vol. 1,pp. 126-129, 133-134, plus BODL MS HEB D 47, FOL. 3, ed. Mann , Texts,vol. 1, pp. 129-132, 06-14-90, Y.S. (up)Letter by R. Gaon. (Fol. 1, recto)

 1. אלהיך יזכך וכל נדר בתדורה. וכל :אמר אשר תגזר יקימהו בגמורה: :
 2. ישגבך בשם קדשו ויענך ביום צרה. : יברכך בבאך ובצאתך בחזרה:
 3. בטובתו : וברצונו לפקדך ולזכורה. לחשקה מבלי [צר]ה : ומכל רע ולשמורה:
 4. ומצנים ומפחים ומחמה : ומקרה. יחלץ את עצמיך וגלגלת וחשררה: :
 5. ובל תראה חלי נצח ולא מחץ ומזורה. מתם תחי : בלי מכה ולא פצע וחבורה:
 6. ומהדם ואכמת : ומפלגס וממרה. וחנית בלי בעת ולא נכר מצערה: :
 7. ואין פגע ואין נגע ואין רעה ואין תגרה. ואין מזיק : ואין מכלים ואין שטן קתיגורה:
 8. ואין פרץ ואין יוצאת : ואין פחד ומגורה. ויברך משכנותיך אסמיך ואוצרה: :
 9. ובגרן וביקב ובבית ובמגורה. ובחטה וכסמת ובפנג : ובשעורה:
 10. ובתאנה ובזית ותפוח ותימורה. ובגפן : ובתירוש ובשמן ויצהרה:
 11. ובמעטן ובפיטוס וגם : בגת ובבורה. ובשרש ובגזע ובבדים ובזמורה: :
 12. ובעשב ובדשא ובירק וחצירה. יברך את עריסיך : והאכר וחוכרה:
 13. ובצנה ובמריאים ושור אבוס : וברבורה.
 14. ובעדר ובשגר אלפיך ועשתרה:

תרגום

T-S Misc.35.1 1v

1v

(verso)

 1. ובסוסים וברכש ובצבים וכרכרה. : ובספינה כמו הלך בגלי ים ובסערה: :
 2. ובפרקמט ובתשומה וברכולה : ובסחורה. והצודה והשונא והעוין לשוררה: :
 3. יקלע בכף קלע והפאמו ופארה. ולקללה : ישיתמו בזעם אף ויאורה :
 4. ויכמו בשחפת : וקדחת וחרחורה. ובגרב ובחרס וברתן ובטחורה: :
 5. להדפמו אלהיך ופעמיך להדבירה. ובתימו יהו : לסחי כמו . . . מנוברה:
 6. נטיעתם ליבשה : וקמלה ונזורה. ענפימו לקצצה ושרשימו לעקרה: :
 7. כתם פרח [ושוש]נה לכרתמו במזמרה. שלוחותם : לנטשה במו הים ויעזרה:
 8. ללכדמו במו רשת : להפילם במכמורה. ובצתם לקעקע ורעתם לבערה:
 9. וכל עצה למולך מסכלת ונבערה. וכל כלי אשר יוצר : סביביך כאפרורה:
 10. ישימהו כמו קנה מרססת : משברה. וכל מרעה וחרצבה מפורדת מפוררה::
 11. וכל קשר תפתח אגדתו והותרה. ואלי יענה : קולי ויקשיבה ונעתורה:
 12. ואתה תעלה רומה : לגבוה עד שמי שפרה. ראו עמי והביטו : בבהורה ובאורה:
 13. [וישי]שו בו בכל מדה : משובחה מיותרה.
 14. . . . . . ישכוני לבדה או לשקרה:

Bodl. MS heb. d 47/3 3 recto

3 recto

(Fol. 2=Bodl. fol. 3, recto.)

 1. ויגביה מצריך ומעוני [יחסרה]. וביתך להאמן בממשלת . . . [רה]:
 2. ולא ישבת עדי נצח כבוד כסאו מנוהרה. ותפרץ ים וצפונה וגם ק[דמה וקדרה]:
 3. ואביך גבירנו אדון עמו וסלרה. יחייהו אלינו וכל סברו ומהרה:
 4. יהי חבלו במנעמו וחלקה לו משופרה. ולנצח כדי סלה בריתו לא ינארה:
 5. ויצפן לו להקיצה פעולתו ומשכורה. ויך צרו בכל עצר בצרעת ממארה:
 6. ולהפילה באר שחת למו תפצה ולמדורה. ובו יתברכו גוים בתוגרמה וקדרה:
 7. אשר חסדו עלי הכל כאיד עולה וקיטורה. לריח כל שמניהו כמו יורה מקוטרה:
 8. אהלות מר וקנמון וכל אבקה מתומרה. וטובתו גדולה היא ורבה מלשערה:
 9. ומי יחקר תהלתו ומי ימנה ונספרה. והוא נותן בלא שאל וגם לבזור להפק[ירה]:
 10. זהב אלף במשקלו בעיניהו כמו גרה. וככרים מאת אלף לפניהו כאיסטרה:
 11. והוא מלך לכל נדיב עלי כסא ובקתדרה. וכלמו לפניהו כאמה לא ממירה:
 12. וכל אווה עשה חסד אשר נודע בכל דורה אשורו אחזה רגלו והוכנה והשרה
 13. ונגדו כהתה ידו וגם בושה וחפרה. הרי כל נחלת יקר בכל ארץ מפוזרה:
 14. אגודה לי אגודה בו וגם עליו מחזרה. אבל מהם הכנתי לפי שעה ומ . . . [רה]:
 15. למאלף כבד אחד וממאה כפולרה. ואמרתי צרפתיה זקקתיה ונטהרה:
 16. במאזניה משוקלת ובשרד מתוארה. וחוגה היא כבמחוגה וכמגרה מגוררה:
 17. בעת צהר החילתי עדי ערב ונגמרה. ונמתקה לפי כדבש ונמלצה ושוגרה:
 18. ועם עסקי ורב שיחי וכי לבי סחרחרה. הגיגי בא ואמרי פי כמתנבא וחוברה:

Bodl. MS heb. d 47/3 3 verso

3 verso

(verso)

 1. . . . שוררה וחס לבי להרהרה. . . . . לכל חכם וכל סופר ולבלרה
 2. . . . לחקה בעט ברזל ועופרה. עלי לוח לחרשה בצפרן ושמירה:
 3. [ל]פרשה לפנימו לעינימו כקילורה. בפיהמו לשומה לערכה כדברה:
 4. לתלף את שעריה בסימנין כמסורה. לכל רובה להסדירה כפרשה ואפטרה:
 5. קרא אתה בכל שבת וכל חדש קרא מקרא. ותכתב ותשמר לדור אחר ועם נברא:
 6. והנה פה אסימה ואחתמה ואצרה. כהתחלתי בשם הטוב וכן אחתם ואומרה
 7. יהודה מחמדינו שהוא אלוף וראש סידרא:
 8. ואלו אמרנו מאה אמרות כזאת פעם אחת לא הגענו אחת מני אלף
 9. מאשר אל לבבינו אבל כאשר חפצנו כן יעשו חברינו ותלמידינו
 10. ואוהבינו אשר שם וילמדו וילמדו את זאת ויוציאוה למרחוק
 11. יהי וצון שתנחיל עולמות כמנונה ככת להנחיל אהבי יש ואוצרותיהם
 12. אמלא. והנה סבבה בבבל כולה בין כל מביניה וכל פקוחי עין
 13. לראות ולהגות בה ועד אשור וסוריא הגיעה ועד עילם ופרס וכלם
 14. . . . שומעים תמיד שבח ראש סידרא נט רח מפינו ולא זר ולא
 15. נכרי בעיניהם כל שבח אשר ישובח כי אם נכוח עדיהם כדבר
 16. דבור על אפניו המקום יזכהו להוסיף חסדים ומעשים טובים אשר
 17. תהלתם תעמד לעד תלך ותוסיף ופרקליטיו לא ידומו כענין שנ
 18. ואל תתנו דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירוש תה בא. ואת זוה[ר]

(Fol. 3=T.S. fol. 2, recto)

 1. העולם ופרכת ועטוי חן ועטרת צבי וצפירת תפארה ואדר היקר
 2. ותפלה זכה ורני פלט וחיי בשרים ומגד ארץ ומלואה ורצון שכני
 3. סנה אף גילת ורנן כבוד הלבנון הדר הכרמל והשרון יהיו נא עם כל
 4. הברכות והתשועות והתפלות לאדונינו ראש סדרא ולמשושי
 5. עינינו ומשאי נפשנו ומאויי עפעפנו מרי ורבנא דנש יצליחהו
 6. אהינו י . . . ה לו וכשריון . . . . מעוזנו ומוסד מוסד אשר
 7. לא ינתש ולא ינתץ סלה ומרי ורבנא יצחק ומרי ורבנא יוסף
 8. ורבי אברהם ורבי דוד השמים . . . . . . . . . . . . . . . . .
 9. תפלתינו בעדם יישב את . . . יעמד שמם וזרעם לפני . . .
 10. כאשר השמים החדשים [והארץ ה]חדשה ולכל מתי סודו וכל
 11. . . . . . הם ובתיהם ואו[הביהם] הנלוים עליהם מעתה ועד
 12. עולם: ישא ראש סידרא ומוריו האיתנים שלום
 13. רב ממנו ומן מר רב אסף ראש הסדר שלישיבה ומן האלופים
 14. וזקני סנהדרין וכל חכמי הישיבה והתנאים והסופרים והתלמידים
 15. כי ברוב חנות י'י מגננו אנחנו שלום ומהללים מברכים ומודים
 16. לשמו על פלאיו אשר עשה עמנו ומקוים לשמו כי יעשה
 17. ככ אודך לעו כי עש ואק שמ כי טו נג חסי.
 18. ומודיעים כי שתי האגרות המהדרות והמיוקרות והמפוארות
 19. הגיעו אלינו שתיהן יחד ונראו לעינינו כשני כוכבי גיה באפלה
 20. וכאשר פתחנום ועמדנו על יפי הדברים והחכמות הכמוסות

(verso)

 1. [ו]נהיה כשחר בקוע הולך ואור והבשורות הטובות אשר היו
 2. בהן כשמש הזורחת נחשבו. ואלתר נפלנו על פנינו והשתחוינו
 3. לפני י'י אלהינו אנחנו וכל חברינו אשר היו סביבנו וכל
 4. התלמידים אשר נועדו לפנינו והרבינו הודאות ושבח
 5. ליוצרנו אשר לא עזב חסדו ואמתו מעמנו ומעמנו ואשר
 6. הותירם לטובה והשאירכם לברכה. יהי רצון כי כאשר ימצא
 7. התירוש באשכל ואמר אל תשחיתהו כי ברכה בו כן יחוס אלינו
 8. ויחמל עליכם וירחם עלינו כי יחוה אתכם לנו וישמרנו ברחמיו
 9. מכל מגורות וישיגנו כל משאלותינו בכם ויבשרנו תמיד
 10. בכם בשורות טובות ונודה לשמו תמיד על טוביו
 11. המתחדשים עדיכם חדשים לבקרים לא יסירון כמוצא
 12. מים אשר לא יכזבו מימיו. ואתם תאמרו תמיד ירנו וישמחו
 13. חפיצי צדקי. ויאמרו תמיד יגדל י'י החפץ שלום עבדו:
 14. ואנחנו יודעים כי אין אנחנו צריכין לפרוט אל אדירנו
 15. ראש סידרא נט רח הרבה בזאת כי אם נרבה דברים כים
 16. ונכבירה מלים כשאון דכים לא נגיע לאשר בלבנו וראש
 17. סידרא נט רח לא נפלא ממנו. וכלל כי כשאלת חיים ושלום
 18. ותורה לנו כן כמוהם שאלתנו לראש סידרא ולבניו על
 19. משכבינו בלילות ובחדרי לבבינו באשמורות ויומם יתר
 20. מאד ואין צריך לומר בכל מועד ופרק ועצרת אגודים
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Bodl. MS heb. d 47/3: Images © Bodleian Libraries, University of Oxford. CC-BY-NC 4.0. For more information, please see Terms of Use.
 • T-S Misc.35.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.