מסמך משפטי: T-S Misc.25.6

מסמך משפטי T-S Misc.25.6

תגים

תיאור

Responsum regarding polygyny. Only the relevant passages in this responsum are brought in this work.

T-S Misc.25.6 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).

TS Misc. Box 25, f. 6d+TS A 26.136c, ed. Friedman, Jewish Polygyny, pp.155-161,N.H. 4-05-88, (P).Responsum regarding Polygyny. Only the relevant passages in thisresponsum are brought in this work.

 1. וששאלתם
 2. איש שיש לו אשה ולא יוכל
 3. לבעול ואמר לאשתו אלך
 4. ואבדוק את עצמי ואשא אשה
 5. אחרת ואינה רוצה לקבל
 6. צרה כופין כופין אותו
 7. ויתן כתובה ויוציא שהלכה
 8. כר אמי דאמ' כל הנושא
 9. אשה על אשתו

תרגום

T-S Misc.25.6 1v

1v

TS A 26.136c

 1. יוציא ויתן כתובה א[בל]
 2. אם לא אירע דבר זה
 3. וביקש לישא אחרת
 4. הרשות בידו שהלכה
 5. כרבא דאמ' נושא אדם
 6. כמה נשים על אשתו
 7. והוא שיכול לעמוד
 8. בסיפוקיהן שארה
 9. כסותה [[ועונותה]]
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.25.6: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.