מכתב: T-S Misc.35.35

מכתב T-S Misc.35.35

תגים

תיאור

Letter from Tyre to David b. Daniel, Fustat, probably 1092.

T-S Misc.35.35 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.

TS LOAN 35, ed. Gil, Palestine, Pt. 3, pp.521-525 (Doc. #603), C.B. 12-07-87 (p)Letter from Tyre to David b. Daniel, Fustat, probably 1092. א

 1. אותות המופלאות וחבויות שמו נודף כמור וכחמד שכיות
 2. הראש לכל מודי הודיות גבירם וגדולם כראש מלך לכל חליות
 3. וכליש גבור בכל חיות לו ייאספו ואליו ייאגדו ועליו יאתיו כל
 4. הברכות חמנויות היותם נצברים ונחשרים ונאגרים אצלו
 5. ובזבולו חנויות הוא אדונינו נשיא הדור ראש גליות יבורך
 6. בברכות הערוכות הפתוכות הסמוכות המותווכות בעשרים
 7. ושתים אותיות: O בכתם לא יסולה נבונות ממולא
 8. דיעות מלא נגיד ומעולה יקר ומופלא את פני צור מחלה
 9. לגנזכי תושיות מגלה אליו יובלו ויובאו כל טובות אלה
 10. אל אשל אריה בן ברי בעז גזע גור דגל דויד וסגן יהודה
 11. זרע זרבבל חניט חזקיה טפול טוב רואי יחוס יאשיה
 12. כנוי כניה לווי למואל מגזע מלכים נכד נחשון שריג סלמון
 13. ענף עובד פרי פרץ ציץ צדקיה קניית קהלת רגם רם
 14. שורש ישי שבט שאלתיאל תולעת תחכמוני O
 15. האצילים האבירים הברוכים הברורים הגדולים הגדודים
 16. הדגלים הדוהרים המשובחים המושפרים זכרם לברכה
 17. ורוח יי תניחם ובעדן גן מנוחם ושלום יחנה נכחם אשריהם
 18. מהצפון להם ומהטמון ומהחתום להם ומהחקוק להם ומה
 19. ראוי להם ומהעתיד להיות להם מן השמחות הצומחות
 20. ומן הטובות המרובות ומן הנחמות הרשומות ומן הנעימות
 21. המותאמות ומן השלומות השלימות ומן הישועות
 22. הנובעות זכותם תעמד לנו תפלתם תבוא עלינו עמידתם
 23. תהי בקרוב עם אבות העולם מצוקי ארץ ב
 1. ישא האדון שלום רב וברכות מנשכות מאלהי אבותיו וצדקה
 2. מצור ישעו המסגיל הוריו משבטי ישורון ומנחילם מלכות
 3. וסררה על ישראל לעולם ברית מלח ומן התורה הקדושה המורשה
 4. ללחום בלחמה ולשתות מיצה ולהתברך מברכותיה האצורות
 5. ואחר כך מהעבד הדל והדך ונקלה והנבזה המשתטיח ומפיל
 6. תחנה עבורו להתמיד שלומו ושלוו ושקטו להושיבו בטח ושאנן
 7. לשכנו במשכנות מבטחים ולהרגיעו במנוחות שאננות גם
 8. להצילו מקושי הזמן הזה ומרוכסי הדור העקש ופתלתל
 9. להשמיד משנאיו לפניו ולקיים נאמו לדויד אביו עה וכתותי
 10. מפניו צריו ומשנאיו אגוף : ואמונתי וחסדי עמו ובשמו תרום
 11. קרנו וכי לא יעדיר עבדו זבדו הטוב מפיו בכל מושב ומצב
 12. לפי שעשה עמי החסד הגדול: שאין יכולת לספר ולחוות אחת מני אלף
 13. מתוקף הגמולות שגמלני והמעשים שעשה עמי ואף על פי שאין
 14. העבד ראוי ולא הגון ולא חשוב אבל הקבה חננני בעיניו
 15. והמציאני לפניו חסד גדול וכבד ויקר והאריך אף ברוך
 16. שבחר בו ובאבותיו ונכספתי ונפשי משתוקקת לראיית
 17. הדרתו המיוקרת הנחמדת מכל כלי חמדה ונאה היא לעינים
 18. וכשנפרדתי ממנה בכיתי ונהמתי //על// כי לא זכיתי לשב אצלה
 19. ולהתעלס באהבתה אשר הנהרות לא ישטפוה ודמיתי כאדם
 20. שיצא מגן עדן: ונתנחם עבור הטובות שנמנע מהם כל שכן
 21. העבד שעזב אדונו והלך לגור בין עוזבי חסד ואין חומל עליו
 22. ולא מחזיק בידיו וכי מלאתי מלים הציקתני רוח בטני מפני
 23. שועלים קטנים מחבלים כרמים אשר רעו נפשם והצאן לא רעו
 24. ואלהי יש לא עזבני וסייעני בחסדיו ועודדני ברחמיו ברוך הוא
 25. כי טוב יי כי לעולם חסדו: ג
 1. וכשמע העבד שזכה למעלת אבותיו המיוקרה ונתעטר בכתר
 2. הסררה והתפללו עליו ראש הגולה השתחויתי והודיתי לאל
 3. שה[ביאו] בסודו ועלה מזלו ונתעטף באדרת שנתעטפו בה הוריו
 4. צור ישימה עליו ועל ביתו סימן טובה וישועה ואורה ויעמידה בידו
 5. נצח ויעמיד מחלציו זרע נכון וקיים כדוד הורו משיח יי עליו הש
 6. בני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון כירח יכון עולם ועד בש נאמן סלה
 7. רוח אלעבד ואפרה וקלבי טאיר אלי חצרה אדונינו ומרינו
 8. דויד הנשיא הגדול ראש הגולה ירום כבודו ויגדל למעלה למעלה
 9. ויושת לשם ולתהלה חתי קד אשתהית אכון כאלטאיר אוהץ נחוהא
 10. [ואת]שבע עיני מן רויתהא וקית פיה כל אלאסוא וקרת עיניי בטיבה
 11. אכבארהא ומד פארקתהא כתבת אליהא עדה כתב מעוול עלי
 12. אנהא תצל חתי תייקנת וצח ענדי אן לם יצל אליהא כתאב ואחד
 13. מן שום אלגיל וקלה אמאנאת אלנאס וכדי אקיל לי אנה געלת פדאה
 14. תפצל וכתב אלי עבדה כתאב מן סנתין ולם יוצלוה אלי ועאם אול
 15. גאני רגל לא יזכר בטוב וקאל אן סידנא דפע אלי כתאבין לך ולם
 16. אגיבהא מעי פחדרת עליה וטאלבתה בהא פק אנא מאצי אלי דמשק
 17. ואעוד אלי צור הי בצור ואנפדהא אליך ואקנית מנה אנה יוצלהא אלי
 18. ולא ראיתיו עד הנה אלכאלק לא יוקיה ותאספת עליהא לחאל אני כנת
 19. אקבלהא ואתסלא בהא ען גמומי ועלי אני אתפרג פי כתבה
 20. אלקדימה ואעודהא מן וקת אלי וקת מתל אלפרגה פי אלמקרא ואלמשנה
 21. ועגבת מן קלה נצפה בעץ אלנאס וקלה אעתראפהם בחק הדא
 22. אלבית אלכניס אלטאהר אלדי אהלך אל אעדאה ואפנא חוסאדה ואשהרה
 23. ואטהרה ואנגז ועדה ובלגה מוראדה

ד

 1. כאן אלעבד קד טאלע מולאה באכבארה ואלכאין מן אמורה
 2. פי כתב כתבהא מן זמאן פלמא ערפת אן לם יצל מנהא שי
 3. וכאן עאדתי אכשף אליה אחואלי פאני אדללת עלי חצרתה אלנפיסה
 4. אגלהא אל ואעלא קדרהא: ודאך אן כאן וצול עבדה אלי צור
 5. ומעה כתאבה אלמוקר אלכרים אלי אלרייס אבו אסחק נט רחמ
 6. באלוצאה בה ואקמת פיה זמאן באסוא חאל ולם אנתפע מנהא
 7. בשי גומלה בל כנת כאלתאגר אלדי ינפק מן תגארתה ולקית גלא
 8. עטים וכאן פצל מעי יד דינר כרגת מני פי גמלה י שהור ולם
 9. יחפל בי אלרייס אלמדכור וכאנו אלרום ואלפרנג ואלגרים ינתפעו מנה
 10. ויחצל להם אלפסאיק ואלמזונות ויקדם מן צלח מנהם ואנא וחק
 11. אעתקאדי פי דויד ואהל ביתה לם יקדמני פי גמלה מקאמי פי
 12. כניסה חתי ולא שבעה ולא שי מן אלאשיא לא פי עיד ולא פי גירה
 13. וכנת מן ורא מסאעדתה אין מא חצרת וכאן פי גיבתי קד תמכן
 14. מתולי צור קדים מן אלנצך אלדי כאנת לי ואמר בביעהא וצמן
 15. אלדרך ותפרקת וכרגת מן ידי ודכלת אליה וכאטבתה במא
 16. קד פהמה ועמל מעי מא הו אהלה אלמגאזי אל תע ולמא כאן
 17. בעץ אלאיאם דכלת דאר אלרייס אבו אסחק נר וובכתה עלי
 18. תואניה בסבבי וקלת לם תגריני מגרי חזן ולא מגרי גיור
 19. ולא עני ולא אכרמתני ללצאחב אלדי כאתבך פי חאלי וקד
 20. ערפת אן לא צנעה בידי ולא מעי בצאעה אביעהא ואעוד
 21. בהא עלי חאלי ואנא סאכן בין יהוד ימכן אן אציע ולכן אוי לדור
 22. שאתה פרנסו כק ואד אנת עאקל ותעדר וגירך מא יעדר

....

תרגום

T-S Misc.35.35 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.35.35: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.