מכתב: T-S Misc.35.28

מכתב T-S Misc.35.28

תגים

תיאור

Letter describing the wanton destruction of a community and the ransoming of captives. It talks of Palestine (אר‫ץ הצבי‬) and Byzantium (אדום). (Information from CUDL)

T-S Misc.35.28 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

TS LOAN 28 Gil, Palestine, Pt. 2, pp.18-21 Doc. #15 Letter about the distribution of communities in Palestine SH [11-12-87] (P) א

 1. קבלם ותאבכו [ ]ניה וקול דייקם השחית
 2. בשרות[יה עד כלו]תם ויבוא אליה כמבוא
 3. [צר ואויב] עיר מבוקעה ואיש כלי מ
 4. א[שחיתו בי]דו ויהי כהכותם על הקן זקנים
 5. ל[א חשכ]ו ועד נערים לא חמלו וילכדו
 6. [ילדים וטפים א]שר טיפחום אבותיהם וריבום
 7. [ונשותיהם הלבושות] רקמה ובנותיהם חצנועות
 8. [והכשרות אשר] מלאות כמזרק כזויות
 9. [מזבח מחט]בות ועינם רואות וימכרום
 10. [לעבדים ולש]פחות ואין לאל ידיהם ויאספו
 11. את ע[מ]ל בתיהם ואת יגיע כפיהם אוסף
 12. החסיל כמשק גבים שוקק בו ויעטוהו
 13. [כא]שר י[ע]טה הרועה את בגדו ויציגום כלי
 14. [ריק וי]בלעום כתנין וימלאו כרשם מעדניהם
 15. ויאכלום ויצ[י]לום ומבתיהם המלאים כל טוב

ב

 1. הוציאום וידם על ראש[ם כי] מאס ייי ב
 2. במבטחם ולא הצליחו כ[י היכו] את ה
 3. הבתים הגדולים רסיסים והבת[ים הקטני]ם
 4. בקיעים ויסחבום מהם בראש [מקרח וב]כתף
 5. מרוטה ובידים גדודות כי אמ[ר ייי שלח]
 6. מעל פני ויצאו ויאמרו א[נה נצא ובת קו]ל
 7. מפוצצת ואומרת אשר [למות למות ואשר]
 8. לחרב לחרב ואשר לרעב [לרעב ואשר]
 9. לשבי לשבי והיה כל רוא[יהם יתנודדו]
 10. לאמר שודדו בני ארץ הצב[י ]מו
 11. והם בוכים על עצמם ונושאים ב[יני]הם
 12. קינה ואומרי[ם] בושנו וכסתה פנינו כלמה
 13. כי חיינו משסה לשוסינו ובזה לבוזזינו
 14. והגלת חמדתינו כלה הגפן שלומ[ים] וגם
 15. אנחנו בכינו הרבה בכה לקשה יומם

ג

 1. [וגדלה צעקתנו על] כבוד יגונם וקראנו עליהם
 2. [בכל רחובות מ]ספד ובכל חוצות אמרנו הו הו
 3. [כי רעה יצאה] מאת ייי לשער ארץ הצבי ___ ___
 4. [וכששמענו] אנחנו וכל בני קהלינו כי נשבה
 5. [השביה מעסקנו] חדלנו והעמדנו על נפשינו ל
 6. [לקבץ ולא]סוף הון רב וחיל גדול לגאול
 7. [את אחינו מיד] שוביהם ונגבה מאשר חנננו
 8. [השם ומכ]ל הסרים אל משמעתינו
 9. [מכל אנשי] קהלותינו כחמשת אלפים
 10. [דינר זהב] סגור ונפדה בהם כמסתם
 11. ואף על פי שלא היו למדי לגאול כל השביה
 12. ועזדנו מ[ת]אמצים לפדותם [מ]תחזקים
 13. לגאלם ובטוחים אנו על ג[ו]אל חזק [י]י
 14. צבאות שמו כי תרום הגאולה על יד [אחינו]
 15. עתה הבאים מחשבי יום יום מכל ג[בולות]

ד

 1. ארץ אדום ומשערי הא[רצות ומארץ]
 2. הצבי נחזיק בהם וכל מערומ[יהם נכסה]
 3. ונלבישם וננעילם ונאכילם ונשק[ה אותם]
 4. וננהלם לאט במישרים לכל כו[של ומן]
 5. השמים יסכימו על ידינו לחס[פיק להם]
 6. ולעשות כתורה וכמצוה ו[על אודות אשור]
 7. ובבל אשר שאל נשף חש[קנו כמעט]
 8. רגע היתה תחנה מאלהינו [לתת לנו]
 9. שארית בארץ ולהחיות [לנו לפליטה]
 10. גדולה כל שכן באלו הימים [אשר ירים]
 11. אלהינו קרן הגולה וחידוש המלוכה וישמיע
 12. מ[כ]ל קצה [ה]ארץ הנה מלך ה[מ]לך לבית
 13. [דוד] מלכ[נ]ו [צמח] שמו וישב ומשל על כסאו
 14. [למע]ן ייי אשר [נ]אמן ולמען חסדי דוד

תרגום

T-S Misc.35.28 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.35.28: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.