רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S K15.45

רשימה או טבלה T-S K15.45
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • Doc. #26, pp. 200-202
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה