מסמך משפטי: T-S J3.27

מסמך משפטי T-S J3.27

תיאור

Legal document. On parchment. Location: Fustat. In the hand of Avraham b. Aharon ha-Mumḥe. Containing marriage conditions in Aramaic. Preceded by a note to the Nagid, in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38), asking him to approve approximately the same conditions. (Information mainly from Goitein's index card.)

T-S J3.27 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).

TS Box J 3, f. 27, ed. Friedman, Jewish Polygyny, pp. 62-65, N.H. 2-24-88, (P). Legal Document from Fustat written in the hand of Halfon Ha-Levi b. Menasse.

 1. [מ]מלוך הדרתה יקבל קדמיהא ויעלמהא פי אן גמלה שרוט אלכתובה אלדי הי אגדא
 2. אן יכון סכנהא מע ואלדיהא טול חיות עינהא וליס לה נקלהא ולא יסאפר בהא ולא יטאלבה[א]
 3. באלפעל >ולא ימלך גאריה תכרההא< ואי גאריה כרהת מקאמהא כאן עליה ביעהא ואן אמתנע ען דלך או תזוג על[יהא]
 4. כאן עליה אלקיאם במוכרהא וכתב בראתהא ועלי אנהא הי אלטאלבה ללאנפצאל מנה
 5. בסבב דלך תתפצל ותתבת לעבדהא דלך פקד מצא עליה אלוקת והו
 6. גאלס יכתב אל כתובה
 7. ועוד קביל דלא לידור בהדי פלונית דא אינתתיה
 8. יקירתא לחודה אלא בהדי אבוהא ואימה
 9. [כ]ל [ימי חייה] ולית ליה >רשותא< למיזל בה ממצרים
 10. [למדינתא] אחריתי אלא ברעות נפשה ולא
 11. למיתבע יתה במעשה ידיה כלל >>אלא<<
 12. {ו}אי עבדא מידי האוי לנפשה ולא למיזבן
 13. אמתא אלא ברעותה וכל אימת דבעיא
 14. לאפוקה קביל על נפשיה דמפיק לה
 15. ולא למיזב עלה איתתא ואי נסיב קביל
 16. על נפשה דלישקול לה מאוחר דילה
 17. עד גמרא וליכתוב לה מאי דמיפטרא

תרגום

T-S J3.27 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S J3.27: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.