מסמך משפטי: T-S G2.10

מסמך משפטי T-S G2.10

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1988

תיאור

Responsum from Shelomo b. Yehuda Gaon, in the hand of his son Avraham, regarding levirate marriage, Palestine.

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
 1. [אל מרור שלמה בר יהודה ראש יש]יבת גאון יעקב נטר רחמ ואחייה
 2. [ ]אדאם אללה עזה פי יבמה וקע[ת] בין ידי
 3. [אכוין אלכביר] מנ[הם גרצה פ]י אלמאל לא פי אליבמה לאן לה אמראה
 4. [ואולאד לה] מנה[א ואכוה] אלצגיר עזב ליס לה אמראה //זוגה// וגרצה פי
 5. [אלצביה ואלא]מואל וט[לב אלכ]ביר מע וסאיט סו אן יברטלו אלצגיר ד דנניר
 6. [חתא ל]א [י]אכד אלצב[יה פל]ם יואפקהם אלצגיר עלי דלך אלא יקול לאכי[ה]
 7. [אמ]א אן תאכד אלצביה או נאכדהא אנא פתאסף אלכביר עלי אלמאל
 8. [א]ן לא יאכד מנה שי פקאל אנא נאכדהא והו גיר משתהי להא אלא רגבה
 9. [פ]י אלמאל למא עלם אלצגיר אן שהוה אכיה וגרצה פי אלמאל אכתר מן אלצביה
 10. [ס]בק ועשה מאמר ביבמתו קבל תמאם ג שהור אלעדה יפתינא סידנא
 11. הל יתבת לה אלעקד ועלי אנה בתוך שלשה חדשים לקול אלקדמא ואם קדם
 12. קטן זכה או לא יגוז פעלה אלא בעד תמאם ג שהור עדתהא ואן קאל אלכביר
 13. אלאן אנא ניבמהא מע עלמנא אן גרצה פי אלמאל לא פי אלצביה נגוז לה דלך
 14. ונבטל פעל אלצגיר לקולהם מצוה בגדול ליבם ואחרי ואוכד אן עקדהא
 15. בעד תמאם //אל//ג שהור ונמצי פעלה יפתינא סידנא אלרייס אלגליל ואללה
 16. יטול עמרה ויזידה עלמא ופהמא ושכרו מכופל מן השמים
 17. [ג]עה שאלה זו לפנינו לשער הישיבה והתבוננו בה ולפי שהיא
 18. בלשון הגרי צוינו לכתוב תשובתה בלשון הגרי אן כאן אלאמר
 19. עלי מא סאלה אלסאיל בלא תגייר פאליבמה למן סבק ועשה
 20. בה מאמר ושרח דלך אן אלסאיל סאל וקאל אן יבמה וקעת בין
 21. אכוין אלכביר מנהם גרצה פי אלמאל לא פי אליבמה לאן לה זוגה
 22. ואולאד ואלצגיר גרצוה פי אלצביה ואלמאל אד הו עזב וליס לה
 23. זוגה וטלב אלכביר מע וסאיט סו אן יברטל אלצגיר ד דנאניר חתא לא
 24. יאכד אלגואב יגב אן יעלם אלסאיל אן אללה חרם עלינא אשת
 25. אח באסתתנא אן כאן לה ולד והו מא דוון פי משנה תורה
 26. פי כי ישבו אחים פקול אלכתאב יבמה יבוא עליה לא יכלו אמרה
 27. מן אחד ק[ס]מין אמא אן יכון אסם לשכץ מעיין והו אלכביר
 28. אלאכואן או אסם ללגנס אעני מן תקדם מנהם אכד פהו יבמה
 29. [ ] קאלו רבותינו זל מצוה בגדול ליבם לא רצה מהלכין על
 30. [כל האח]ין וקאלו איצא מצוה בגדול ליבם ואם קדם הקטן זכה

תרגום