מסמך משפטי: T-S AS 69.232

מסמך משפטי T-S AS 69.232

תגים

תיאור

Small piece of a marriage contract (ketubba) containing the diaspora custom.

T-S AS 69.232 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.
 1. [...]בו ו[...]
 2. [...]הנ[...]
 3. [...]ר[...]
 4. [...]ער[...]
 5. [...]=
 6. [...]דע[...]
 7. [...]ין א[...]
 8. [...]דיה לד[...]
 9. [...]ביה ברת [...]
 10. [...] ואלין שמה[תהון ...]
 11. [... מ]נהג חוצה לארץ [...]
 12. [...].אשתו מכל מקום [...]
 13. [... מ]פרש לעילא: ואן [...]
 14. [... ל]עילא ולא סיכלו יה[וי ...]
 15. [... בר]ת צדקה להדין כו[...]
 16. [... ע]ל דעתיהון דמרינן [רבנן ...]
 17. [... יר]תון ית כסף כתו[בתיך ...]
 18. [...] לבית עלמיך ק[דם ...]
 19. [...] לגוברין [י]הוד[אין ...]
 20. [... תשתביי]ן אפרקינ[יך ...]
 21. [...]לבין \\מטלטלין\\ וערב[ין ...]

תרגום

T-S AS 69.232 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 69.232: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.