מכתב: T-S AS 151.20

מכתב T-S AS 151.20

תגים

תיאור

Letter fragment from Shelomo b. Yehuda, probably to Efrayim b. Shemarya.

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

....

 1. ישר[אל ]באו ב[
 2. ומביאים והולכים בס[ך] רבים המרו[בים ?
 3. הוא [ ] אלא יה[י]ו כחלומ[
 4. [ ] והוא יר[ ]ומהו כמו וישובב ויש [
 5. להקיצהו [ ] להשמיעהו והנה עוגת רצפ[ים ו]צפחת מים אצלהו
 6. כמו כן [ ] הניתן לב[ני הא]דם פעם בלחם ובשר יסעד[ו]ם פעם בקמח
 7. ושמן לש[ים] מסעדם פעם [ ]פת ומים להתמידם ואשר אושר
 8. מיגיע כפיהם אכלם ושנים להם המדבר המותר מאכלם ולו בפת ומלח
 9. יהי כלכולם כי אשריהם וטוב להם בעולם ול[ ]
 10. [ ] עולם ולא יכביד עליהם עולם כי מה ית[ ] כי אם שם
 11. טוב אשר ינחלו //יקנו// בעולם הבא אשר ילום מכל פעל[ם] וייחשבו מן המשכילים
 12. והמצדיקים בעם עולם להזהירם כזוהר הרקיע וככוכבים לעולם וראוי
 13. לשני החברים להיות ז[ה] לזה נאהבים כיושבי גנים חברים מקשיבים צור
 14. ישמיע בעדכם ובעדם שלום ולכם לדעת כי העת עת רעה ולמאד קשה
 15. היא השעה והיראה והמורא אם קרבו הימים ובאו ימי הפקודה מי מכלכל
 16. את היום הבא ובמה להקבילו כי הוא כאש וכבורית כל זדים וכל עושי רשעה
 17. להכרית צור ישימכם מן השארית אשר בשם יקראו כהבטחת והיה כל
 18. אשר יקרא בשם יי ימלט כי בהר ציון ובירוש תהיה פליטה וג וישמע
 19. תפלתינו בעדכם ובעד עם יי ותזכו לחזות בנועם יי ולבקר בהיכלו ו נ י ו ע ו א י
 20. שלמה הצ ראש הישיבה ברבי יהודה ננ < >erp/< א כ ת ל ת ל א ש

תרגום