Letter: T-S AS 151.20

Letter T-S AS 151.20

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter fragment from Shelomo b. Yehuda, probably to Efrayim b. Shemarya.

Images and transcription

Transcription

 • ....
 • ישר[אל ]באו ב[
 • ומביאים והולכים בס[ך] רבים המרו[בים ?
 • הוא [ ] אלא יה[י]ו כחלומ[
 • [ ] והוא יר[ ]ומהו כמו וישובב ויש [
 • להקיצהו [ ] להשמיעהו והנה עוגת רצפ[ים ו]צפחת מים אצלהו
 • כמו כן [ ] הניתן לב[ני הא]דם פעם בלחם ובשר יסעד[ו]ם פעם בקמח
 • ושמן לש[ים] מסעדם פעם [ ]פת ומים להתמידם ואשר אושר
 • מיגיע כפיהם אכלם ושנים להם המדבר המותר מאכלם ולו בפת ומלח
 • יהי כלכולם כי אשריהם וטוב להם בעולם ול[ ]
 • [ ] עולם ולא יכביד עליהם עולם כי מה ית[ ] כי אם שם
 • טוב אשר ינחלו //יקנו// בעולם הבא אשר ילום מכל פעל[ם] וייחשבו מן המשכילים
 • והמצדיקים בעם עולם להזהירם כזוהר הרקיע וככוכבים לעולם וראוי
 • לשני החברים להיות ז[ה] לזה נאהבים כיושבי גנים חברים מקשיבים צור
 • ישמיע בעדכם ובעדם שלום ולכם לדעת כי העת עת רעה ולמאד קשה
 • היא השעה והיראה והמורא אם קרבו הימים ובאו ימי הפקודה מי מכלכל
 • את היום הבא ובמה להקבילו כי הוא כאש וכבורית כל זדים וכל עושי רשעה
 • להכרית צור ישימכם מן השארית אשר בשם יקראו כהבטחת והיה כל
 • אשר יקרא בשם יי ימלט כי בהר ציון ובירוש תהיה פליטה וג וישמע
 • תפלתינו בעדכם ובעד עם יי ותזכו לחזות בנועם יי ולבקר בהיכלו ו נ י ו ע ו א י
 • שלמה הצ ראש הישיבה ברבי יהודה ננ < >erp/< א כ ת ל ת ל א ש