מסמך משפטי: T-S AS 146.70

מסמך משפטי T-S AS 146.70

תגים

תיאור

Marriage contract (ketubba) from Tyre, ca. 1079. Preserves the full name of the groom and a notable phrase for the promise of mohar. (Friedman, Jewish Marriage, vol. 2, 460-1) EMS

T-S AS 146.70 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.
  1. [...] תאבת בר עלי ואמר מדעתיה ורע[ותיה ...]
  2. [...] למיהב לה במהרה וכתובתה מאתין ז[וזין ...]

תרגום

T-S AS 146.70 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 146.70: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.