מכתב: T-S Ar.48.270

מכתב T-S Ar.48.270

תגים

תיאור

Description from PGPID 9051: מכתב מאת חלפון אל אחיו עֵלי הדיין עַיְ̇דַאבּ, סוף הקיץ או סתיו שנת 1131 לערך חלפון כתב מעַיְ̇דַאבּ, עיר הנמל הסודאנית שעל חוף ים סוף, לאחיו הגדול עֵלי הדיין, היושב בקהיר. באיגרת דין וחשבון קצר על מסעו הבלתי מוצלח של חלפון לתימן ולהודו ובייחוד על המחלוקת הקשה שנתגלעה בתימן, שנסבה על ההתמודדות בין רשויות היהודים במצרים ובבגדאד בכלל ועל הזכרת הרשות של הגאון מצליח הכהן, ראש היהודים במצרים, בתפילה. חלפון לחם את מלחמתו של מצליח אולם הוא וחבריו הסוחרים הזרים סבלו עלבונות קשים מידי היהודי הפרסי, בן דוד ראש הגולה, שציווה לבטל את רשותו של מצליח, ומידי נכבדי עדן. את איגרתו הריץ חלפון לקהיר בידי הסוחר הצפון-אפריקני אברהם בן מֻעְטִי, שיחד עם חברו לדרך יוסף בן עזרא שיתף פעולה עמו במריבה והגן על זכויותיו של מצליח. חלפון יעץ לעֵלי להביא את אברהם בפני הגאון, כדי שיספר לו את הקורות בתימן בפרוטרוט וכדי שיוכל הגאון להכין תגובה הולמת לאלה שפגעו בכבודו. ייתכן שתעודה ח10 היא המסמך האחרון שנכתב על הפרשה, ששרד, אף על פי שהוא מסכם אותה מתחילתה, והמסמך הראשון הוא תעודה ח5. הרקע למחלוקת וקורותיה נדונים במבוא, לרבות השיקולים לקביעת הזמן המשוער של כתיבת תעודה ח10.

T-S Ar.48.270 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. עלקת למולאי אכי הדה אלאחרף מכת[ובה עלי חפז]
 2. לסרעה מסיר חאמלהא אעלמה פיהא תבת [א]לִ[לה]
 3. מגדהא אנני בחמד אללה ופ̇צלה וצלת עידאב עלי
 4. גמלה אלסלאמה ואלעאפיה יודו ליו ̇ח ונ̇פ ל̇ב ̇א
 5. וקד כאן תקדם מני אלי מולאי עדה כُתב אעלמה
 6. בדלך וקד עלם אלכאלק כיף מקאמי בעידאב ושדה
 7. שוקי לנ̇טר מולאי אכי חפ̇טה אללה ואלתקרב אליה
 8. ונדמי למא יפותני מן אלתנסם בטיב ראיחת[ה]
 9. ממא אסאל אלבארי קרב אלאגתמאע קריב גיר
 10. בעיד אנה עלי דלך קדיר ברחמתה אן שא אללה
 11. ולכן תעוקי פי עידאב אמר ̇צרורי ולשדה
 12. אכידה לע̇טם אלכרא ועדם אלדהב מצאף אלי
 13. שדאיד קאסיתהא פי הדה אלספרה ומא כר̇ג
 14. מני ותמחק מן כסארה ו̇ציעאן פי אלבחר וגיר
 15. דלך ומא פُעל מעי פי אלב̇צאיע פי דכולי

16 לליَמَן ו̇צُייّע עליי פיהא ואُחוَ̇גת5 ללדכול

 1. ללהנד בבקיה אלב̇צאיע חתי דהבתُ גמיע
 2. תמנהא פי אלמכוס ו̇צאעת אלאצול ושי יטול
 3. שרחה מן אלקום ואלשכץ אלדי תעלם פלמא
 4. כר̇גת מן פ̇צל אללה אלי עידאב ו̇גדת אכריה
 5. תסת̇גרק תُלת אלמאל ומא תם מא יחמל
 6. פאחת̇גת תאכרת אלי אן יפר̇ג אלבארי
 7. ואמא מא ̇גרא הדה אלסנה פי חק סידנא
 8. גאון יכון כסאו פהו שי יטול שרחה לכתרתה
 9. ותואתרה ויעז עליי ויקבח דכר דלך מן
 10. כל כסיל ועם ארץ ומלשין ורכיל ויועץ
 11. רע ומן לא עלם להם באלרתב וחקאיקהא
 12. ומא סמעוה דכל

Top Margin

(1) חתי15 ארת̇גז לי (2) גמיע אליהוד אלמסאפִרין (3) ובעץ אהל16 אלבלד (4) ו̇̇גמיע מא ̇גרא (5) קד כُתב מנה (6) בע̇צה והו יצל (7) צחבתי אן שאלל[ה]17 (8) פי [מח̇צר]18 כביר (9) וחרִ[ת]19 [...] (10) עלִ[י ...] (11) פיה [...] (12) אלמ[...] (13) אלגזִ[ ...] (14) מן אִ[...]20

Right Margin

(1) עקולהם (2) ואתפק וצל פארסי (3) דכר אנה דאוודי מבית דויד (4) בן עם ראס אלגאלות ורכבוה (5) ורכב רכוב ע̇צים ופעל (6) אעמאל יטול שרחהא יתכלם11 (7) בזאיד ונאקץ ותאמל מא (8) אתפק לי בוצולה עקיב מא (9) תעלם ו̇גרא עלי עבדך (10) ואכוך12 מן אלצרות מא (11) לא תנחצר ואלדל ואלהואן (12) מא לא ינוצף ואנא סתום (13) אטום צאבר לחכם (14) אללה ועלי אעתקאד (15) מולאי אדונינו גאון (16) יכון כסאו וגהדו בי13 (17) אן אח̇צר מעהם (18) ואסמע מא י̇גרי (19) פי מ̇̇גאלסהם עלי אנהם14 (20) ויכרמוני פכרהת (21) דלך ולם א̇גיבהם (22) אליה ובל̇גתהם (23) וחמלת מנהם גמיע (24) מא אראדוה מן (25) אלדל ואלהואן

 1. עלקת למולאי אכי הדה אלאחרף מכ[תובה ]
 2. לסרעה מסיר חאמלהא אעלמה פיהא תב[ת ? תע]
 3. מגדהא אנני בחמד אללה ופצלה וצלת עידאב עלי
 4. גמלה אלסלאמה ואלעאפיה יודו לא ח ונפ לב א
 5. וקד כאן תקדם מני אלי מולאי עדה כתב אעלמה
 6. בדלך וקד עלם אלכאלק כיף מקאמי בעידאב ושדה
 7. שוקי לנטר מולאי אכי חפטה אללה ואלתקרב אליה
 8. ונדמי למא יפותני מן אלתנסם בטיב ראיחת[ה]
 9. ממא אסאל אלבארי קרב אלאגתמאע קריב גיר
 10. בעיד אנה עלי דלך קדיר ברחמתה אן שא אללה
 11. ולכן תעוקי פי עידאב אמר צרורי ולשדה
 12. אכידה לעטם אלכרא ועדם אלדהב מצאף אלי
 13. שדאיד קאסיתהא פי הדה אלספרה ומא כרג
 14. מני ותמחק מן כסארה וציעאן פי אלבחר וגיר
 15. דלך ומא פעל מעי פי אלבצאיע פי דכולי
 16. ללימן וצייע עליי פיהא ואחוגת ללדכול
 17. ללהנד בבקיה אלבצאיע חתי דהבת גמיע
 18. תמנהא פי אלמכוס וצאעת אלאצול ושי יטול
 19. שרחה מן אלקום ואלשכץ אלדי תעלם פלמא
 20. כרגת מן פצל אללה אלי עידאב וגדת אכריה
 21. תסתגרק תלת אלמאל ומא תם מא יחמל
 22. פאחתגת תאכרת אלי אן יפרג אלבארי
 23. ואמא מא נרא הדה אלסנה פי חק סידנא
 24. גאון יכון כסאו פהו שי יטול שרחה לכתרתה
 25. ותואתרה ויעז עליי ויקבח דכר דלך מן
 26. כל כסיל ועם ארץ ומלשין ורכיל ויועץ
 27. רע ומן לא עלם להם באלרתב וחקאיקהא
 28. ומא סמעוה דכל

(right margin)

(5)עקולהם(1) (2)ואתפק וצל פארסי (3)דכר אנה דאוודי מבית דויד (4) בן עם ראס אלגאלות ורכבוה

ורכב רכוב עצים ופעל (6)אעמאל יטול שרחהא יתכלם (7) בזאיד ונאקץ ותאמל מא (8)אתפק לי בוצולה

עקיב מא (9)תעלם וגרא עלי עבדך (10)ואכוך מן אלצרות מא (11)לא תנחצר ואלדל ואלהואן (12)מא

לא ינצוף ואנא סתום (13)אטום צאבר לחכם (14)אללה ועלי אעתקאד (15)מולאי אדונינו גאון

(16)יכון כסאו וגהדו בי (17)אן אחצר מעהם (18)ואסמע מא יגרי (19)פי מגאלסהם עלי אנהם (20)ויכרמוני

פכרהת (21)דלך ולם אגיבהם אליה ובלגתהם (23) וחמלת מנהם גמיע (24)מא

אראדוה מן (25)אלדל ואלהואן

(upper margin)

(1)חתי ארתגז לי (2) גמיע אליהוד אלמספרין (3)ובעץ אהל אלבלד (4)וגמיע מא גרא (5)קד

כתב מנה (6)בעצה והו יצל (7)צחבתי אן שא אלל[ה] (8)פי [מחצר] כביר (9)וחר[ת] (10)עלי...

(11)פיה ...(12)אלמ... (13)אלגז... (14)מן א...

תרגום

T-S Ar.48.270 1r

1r

Verso

 1. אהל אלבלד פתעלם סידנא בדלך חתי יקף עליהא
 2. אן שאללה ויעלם במא י̇גאובהם בעד דלך ואמא
 3. אליועצים בעלי לשון הרע בן גמיהר וסאלם ו̇גירה פבדר מנהם
 4. מן אלפעל ואלכלאם פי הדה אלנווّב שי יטול שרחה וגרא
 5. עלי מן הדא אלשכץ מא לא ינוצף ואשר מא עמלוה האולי
 6. אלזדים וקף ואחד צלא ודכר רשות אדונינו מצליח יחי לעד
 7. פקאמו עליה הם מע אהל אלבלד ונהרוה ואלזמוה באלודוי
 8. ברבים עלי פעל כדא וכדא ושי לא תוכל הארץ שאת
 9. ומא אקדר ולא אחסן אצף למולאי חבה ממא ̇גרא ולכן
 10. בע̇ץ אצחאבנא קד עאדו לא שך עליכם ויעידו וקד
 11. תוגה חאמל הדה אלאחרף והו יעלם גמיע מא גרא אדא
 12. סאלתה יכברך ותוצלה אי̇צא אלי סידנא יכון כסאו
 13. ותזיל חשמתה ויסאלה סידנא והו יחדת במא יחפ̇ץ
 14. וכדלך אי̇צא אנא אוכד עלי מולאי ומא אחתאג מע
 15. פ̇צלה וצייّה אן יחסן לקא הדא אלשכץ והו אלשיך אברהים
 16. בן מעטי אלתלמסאני ורפיקה אלשיך יוסף בן עזרה פאן
 17. הם מן אגל אלביות ואלנאס מן אל̇גרב תם פי אלדין ואלכיר
 18. וחסן אלמעאמלה ואלצחבה ואלעשרה שי יזיד עלי אלוצף ו̇טהר
 19. מנהם ̇גוהד כתיר פי חק אלשריעה וחק שרי ישראל
 20. ומקדמיהם ובאלכאץ פי חק סידנא גאון יכון כסאו פקד
 21. נה̇צו פיה וא̇צהרו מנה שי כתיר ולם יחאשמו פיה אחד
 22. ולם ידא̇גו פיכון מולאי יُעלם סידנא בדלך לינ̇טרהם
 23. וילמחהُם בעין מא פעלוה ומא אחתאג אוצי מולאי פי
 24. כראמתהם פי כל וקת ואלחלפאן עליהם אלי אלקאהרה ואלת̇גמל
 25. מעהם אלי חית וצולי אן שאללה פהם ענדי במנזלה אהל

Right Margin

(1) ערפת מולאי (2) דלך ליפעל פיה (3) חסן ראיה אלכרים (4) יכץ מולאי עזיז (5) נפסה אתם סלאם (6) וגמיע מן תחוטה (7) ענאיתה אתם (8) סלאם ותקבל (9) עני ידי סידנא (10) גאון יכון כסאו (11) לעדי עד (12) ותכדמה33 בא̇גל (13) סלאם ואדונינו (14) נשיא נשיאי הלוי (15) אגל סלאם ומולאי (16) אלחמדת אגל (17) סלאם ומולאי (18) נזר החבירים34 (19) אגל סלאם ומולאי (20) אלשיך אבו זכרי (21) אגל סלאם ואכי (22) אבו עלי ואולאדה (23) אגל סלאם וגמיע (24) אלאהל ואלאטפאל (25) מכצוצין אתם (26) סלאם ואלשיך (27) ר35 סבאע אתם (28) סלאם ושלום

Upside Down

 1. [... ובט]חִוני כבוד גדולת קדושת אחיו צעירו
 2. [מר' ורב' עלי נזר המשכ]ילים העומד בשירות אדונינו יחי לעד יושם כפרו
 3. בר אבא מרי נתנאל הלוי ̄זל חלפון הלוי בר
 4. נתנאל ̄זל

verso

 1. אהל אלבלד פתעלם סידנא בדלך חתי יקף עליהא
 2. אן שאללה ויעלם במא יגאובהם בעד דלך ואמא מנהם
 3. אליועצים בעלי לשון הרע בן גמיהר וסאלם וגירה פבדר
 4. מן אלפעל ואלכלאם פי הדה אלנווב שי יטול שרחה וגרא
 5. עלי מן הדא אלשכץ מא לא ינוצף ואשד מא עמלוה האולי
 6. אלזדים וקף ואחד צלא ודכר רשות אדונינו מצליח יחי לעד
 7. פקאמו עליה הם מע אהל אלבלד ונהרוהו ואלזמוה באלודוי
 8. ברבים עלי פעל כדא וכדא ושי לא תוכל הארץ שאת
 9. מא אקדר ולא אחסן אצף למולאי חבה ממא גרא ולכן
 10. בעץ אצחאבנא קד עאדו לא שך עליכם ויעידו וקד
 11. תוגה חאמל הדה אלאחרף והו יעלם גמיע מא גרא אדא
 12. סאלתה יכברך ותוצלה איצא אלי סידנא יכון כסאו
 13. ותזיל חשמתה ויסאלה סידנא והו יחדת במא יחפץ
 14. וכדלך איצא אנא אוכד עלי מולאי ומא אחתאג מע
 15. פצלה וצייה אן יחסן לקא הדא אלשכץ והו אלשיך אברהים
 16. בן מעטי אלתלמסאני ורפיקה אלשיך יוסף בן עזרה פאן
 17. הם מן אגל אלביות ואלנאס מן אלגרב תם פי אלדין ואלכיר
 18. וחסן אלמעאמלה ואלצחבה ואלעשרה שי יזיד עלי אלוצף וטהר
 19. מנהם גוהד (!) כתיר פי חק אלשריעה וחק שרי ישראל
 20. ומקדמיהם ובאלכאץ פי חק סידנא גאון יכון כסאו פקד
 21. נהצו פיה ואצהרו (!) מנה שי כתיר ולם יחאשמו פיה אחד
 22. ולם יראגו פיכון מולאי יעלם סידנא כדלך לינטרהם
 23. וילמחהם בעוץ מא פעלוה ומא אחתאג אוצי מולאי פי
 24. כראמתהם פי כל וקת ואלחלפאן עליהם אלי אלקאהרה ואלתגמל
 25. מעהם אלי חית וצולי אן שאללה פהם ענדי כמנזלה אהל

right margin

 1. ערפת מולאי
 2. דלך ליפעל פיה
 3. חסן ראיה אלכרים
 4. יכץ מולאי עזיז
 5. נפסה אתם סלאם
 6. וגמיע מן תחוטה
 7. ענאיתה אתם
 8. סלאם ותקבל
 9. עני ידי סידנא
 10. גאון יכון כסאו
 11. לעדי עד
 12. ומכרמה באגל
 13. סלאם ואדונינו
 14. נשיא נשיאי הלוי[ים]
 15. אגל סלאם ומולאי
 16. אלחמדת אגל
 17. סלאם ומולאי
 18. נזר החברים
 19. אגל סלאם ומולאי
 20. אלשיך אבו זכרי
 21. אגל סלאם ואכי
 22. אבו עלי ואולאדה
 23. אגל סלאם וגמיע
 24. אלאהל ואלאטפאל
 25. מכצוצין אתם
 26. סלאם ואלשיך
 27. ר סבאע אתם
 28. סלאם ושלום

address

 1. כבוד גדולת קדושת אחיו צעירו אד[וני
 2. העומד בשירות אדונינו יחי לעד יושם כפרו
 3. ]לים חלפון הלוי בר
 4. בר אבא מרי נתנאל הלוי ז"ל נתנאל ז"ל
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.48.270: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.