רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S Ar.18(1).155

רשימה או טבלה T-S Ar.18(1).155
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • Doc. #67, pp. 300-302
  • Doc. #67, pp. 300-302
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה