מסמך משפטי: T-S 13J8.21

מסמך משפטי T-S 13J8.21

תגים

תיאור

Document of release concerning Avraham b. Shemuel and Sa’dan b. Sa’id, witnessed by Yosef ha-Kohen. (Information from Goitein's index cards.) See also BL OR 5550.1, another legal document involving Sa'dan b. Sa'id, dated 979 CE. EMS, ASE.

T-S 13J8.21 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. השטרות [
 2. ליצירה [
 3. ] איך בא [אברהם בן
 4. שמו[אל ] סעדאן בן סעיד [
 5. לא אנוס ולא שוגה ולא מוכרח ול[א
 6. ... ... ..... אני מודה לפניכם [
 7. ....תי וקיבלתי ונשתלמתי כל מה שה[יה
 8. ולא אצלו ולא ברשותו ולא תחת ידו וא[
 9. ולא .... ולא כלום ולא מ...... ול[א
 10. סחורה ולא דמי סחורה ולא [
 11. ערבון ולא פרעון ולא משלחות ולא ....
 12. לא מן ה.... ולא מן המנוי ולא מן השקול
 13. משוה פרוטה ולמעלה ושמתי אותו
 14. לע עליו ולא על על יורשיו אחריו ולא [
 15. ולא ערער ולא שמותא סתם ופירוש [
 16. בת אח ואחות יורש ונוחל אוכלי נכסא[י] ופ[רעי
 17. סעדאן זה עם יורשיו אחריו מביתי [
 18. אברהם ראש כלא בן שמואל בן אוכת יורש [
 19. לעמוד בענין ולהצילו מידם ולשלם לו כל [
 20. אחריות שטר אביזאר זה כחומר כל שטר[י
 21. ידי או מתחת יד יורשי אחרי להפריע ולבטל [
 22. ]ו ואין עושין ממנו דין לפי ששטר זה מס[
 23. וביריתיו מכל דר ומר ומכל דבר שקרוי [
 24. .. ..... .. ... מחוזק ומא [
 25. מודעים ומודעים היוצאים מתוך מודע[ים
 26. ב]ביט[ול] כל מ[ודעים
 27. עלי הכהן בר עמרם ננ הע [
 28. אברהם (?) .. .... אהרון בר [
 29. עלל הדן [ ]נן וקיימנן יתיה כדחא[זי
 30. סעדאן בן סעיד דבמדינת צובה ומחז[קא ה ב
 31. יוסף הכהן ראש מ[ ש מ ר י

תרגום

T-S 13J8.21 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J8.21: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.