מסמך משפטי: T-S 13J7.21

מסמך משפטי T-S 13J7.21

תגים

תיאור

Legal document concerning a power of attorney from Zahra bt. Yosef, apparently for Yaʿaqov he-Ḥaver, regarding the inheritance of Ḥasan b. Faraj al-Āmidī. Mentions Yosef b. Yiṣḥaq, [...] ha-Levi b. Furqān, Mukhtār, and towns such as Aleppo and the Lebanese Tripoli. Verso: document, probably a letter, though could be a legal document, in Arabic script. (Information mainly from the Cambridge Genizah Research Unit via FGP.)

T-S 13J7.21 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ] אלשיוך אלדי כטוטהם פי אכר הדא
 2. ] מעה תלת כתב אחדהם כתאב מן
 3. ] לשטרות ודכר פיה אן זהרה בת
 4. ]כלתה (!) וכאלה צחיחה בגמיע שרוט
 5. ]לתבוע ירושתה וגמיע אלשרוט
 6. ]כץ גמיע מא כלפה חסן בן פרג אלאסדי
 7. ] א אמצת לה גמיע מא יעמלה ומא
 8. ]כות הדה אלוכאלה כמא תבת פי
 9. מ]דינה חלב בכט מרי ור יעקב החבר
 10. ] פיה ויחצר איצא ענדנא שאהדין
 11. ] נאס ושהדו בין ידינא בצחה
 12. ]אה אלוכאלה אלמדכורה מנחם
 13. ] הלוי בר פרקאן יוסף בר יצחק
 14. ]הל אטראבלס אלשאם ידכר פיה
 15. ]הם צחתהא וקטעהם בהא
 16. ]א באטראבלס אלשאם שי
 17. ז]הרה בת יעקב מוכלתה
 18. א]יצא גמאעה שהוד
 19. ]א שאהדין שהדו
 20. ש]אהדין מכתאר בן
 21. ] זהרה ואלדתה
 22. ]ת ענדהם
 23. ז]הרה בת יעקב
 24. א]טראבלס
 25. ]דהא ע.אר
 26. ]יהם מן

תרגום

T-S 13J7.21 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J7.21: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.