מסמך משפטי: T-S 13J6.11

מסמך משפטי T-S 13J6.11

תגים

תיאור

Verso: Addendum to the legal deed on recto. Location: Fustat. Dated: 22 Shevaṭ 1576 Seleucid = 9 February 1265 CE. Written and signed by ʿImmanuel b. Yeḥiel, also signed by Efrayim b. Shemuel ha-melammed. In which the creditor, Abū l-Majd b. Abū l-Maḥāsin, transfers to his wife Saʿdiyya bt. Abū l-Fakhr al-Ṣayrafī David b. Yefet's remaining debt of 327 dirhams of the original 377 dirhams owed. Above, there are two records of payments received: on the right, a payment of 75 dirhams (written by Yehuda), and on the left, a payment of 50 dirhams (written by David, according to Goitein's index card none other than the Nagid David I Maimonides).

T-S 13J6.11 1v

1v

תיעתוק

Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
 1. נקול נחן אלשהוד אלואצעין כטוטנא אכר הדה אלשהאדא אן למא
 2. כאן פי אליום אלתאני ואלעשרין מנ שהר שבט אלפא וחמש מאה
 3. ושבעין ושיתא שנין לשטרות חצר אלינא אלשיך אבו אלמגד ולד אלשיך
 4. אבו אלמחאסן אלמדכור פי באטן הדא אלשטר ונפד אלקניין מנה קניין גמור
 5. חמור בכלי הכשר לקנות בו בלשון מעכשיו בביטול כל מודעין ותנאין
 6. אנה קד אחאל זוגתה סעדיה בנת אלשיך אבו אלפכר אלצירפי בגמיע
 7. אלמבלג אלמתבקי פי באטן הדא אלשטר אלדי גמלה דלך תלתה מאיה וסבעה
 8. ועשרינ דרהמא נקרה אלעאדה ואקני לה שטרא די בגויה וכל זכותא דאית ביה
 9. וגעלהא מקאם נפסה פי אסתכלאץ אלמבל[ג] אלמדכור לנפסהא לתקבצה
 10. מן גמלה חקוקהא אלמתעיינה להא עליה פי בית דין ולם יכן לה פיה
 11. תעלק בוגה מן סאיר אלוגוה וארתצת בקבצה ותסלמת הדא אלשטר
 12. במחצרנא ומה דהוה קדמנא כתבנא וחתמנא ביה למהוי לזכו ולראיה
 13. א אלתאני דכתיבא אמחקא דין קיומי
 14. עמנואל ביר יחיאל נבתויא אפרים בר שמואל המלמד נע

Above the deed

קבץ מן דלך בידה קבץ מן דלך בידה

כמסה וסבעין דרהם כמסין דרהם נקרה

וכתב יהודה וכתב דוד

תרגום

T-S 13J6.11 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J6.11: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.