מסמך משפטי: T-S 13J6.11

מסמך משפטי T-S 13J6.11

תגים

תיאור

Contract of debt. Location: Fustat. Dated: [157]6 Seleucid = 1264/65 CE, and prior to 9 February 1265 CE (the date of verso). In which the proprietor of a sugar factory (al-sukkarī) Abū l-ʿAlāʾ David b. Yefet b. Shelomo acknowledges a loan of 377 nuqra dirhams from the banker (al-ṣayrafī) Abū l-Majd b. Abū l-Maḥāsin, to be repaid in weekly installments of 25 dirhams. Written and signed by ʿImmanuel b. Yeḥiel, also signed by Efrayim b. Shemuel ha-melammed. (Information in part from Goitein's index card.)

T-S 13J6.11 1r

1r

תיעתוק

Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
 1. ם ס
 2. שיתא שנין לשטרות למנינא אשר הור[גלנו]
 3. נהר נילוס היא יושבת רשות אדונינו נגידנו
 4. מובהק הנגיד הגדול נגיד עם לא אלמן
 5. [ח]צר אלינא כגק מרנ ורבנ דויו הזקן היקר
 6. התלמיד אלסכרי דמתקרי אלשיך אבו אלעלא סט בר כגק [מרנ] ורבנ יפת הזקן
 7. היקר הנכבד סט בר כגק מרנ ורבנ שלמה הזקן היקר העושה כמה חסדים
 8. וכמה טובות עם העניים ועם בני תורה נע וקאל לנא ברצאה בגיר קהר
 9. אשהדוא עלי ואקנוא מני קניין גמור חמור בכלי [הכשר לקנות בו] בלשון
 10. מעכשיו
 11. בביטול כל מודעין ותנאין וכתבו [וחתמו] ותנו ליד.....[אבו אלמג]ד הבחור
 12. היקר אלצירפי ולד אלשיך אבו אלמחאסן הזקנ היקר אלסכרי נע' ליכון בידה
 13. חגה וותאק לליום ומא בעדה אן לה ענדי פי דמתי וכאלץ מאלי מן אלדראחם
 14. אלנקרה אלגיידה אלמתעאמל בחא פי הדא אלזמאן תלתה מאיה וסבעה וסבעי[ן]
 15. דרהמא נקרה אלעאדה [וגעלת הדא אלמבלג] דין צחיח וחק ואגב חוב גמור
 16. ומלוה זקופה עלי ועלי ורתתי מן בעדי לה ולורתתה מן בעדה ואקומ לה
 17. בופא גמיע דלך בתסיט פי כל אסבוע כמסה ועשרין דרהמא נקרה
 18. קסט כל אסבוע פי סלכה בגיר מנע ולא מטל ואבתדא הדאואלתקסיט
 19. מן יום תאריכה אלמדכור אעלאה ונפד אלקניין איצא מן רב אלדין אלמדכור
 20. אעלאה
 21. קניין גמור כהלכה אנה קד קבל הלי נפסה וארתצא באסתיפא הדא אלדין
 22. באלתקסיט אלמדכור אעלאה ואברא אלמדיון אלמדכור בראה כאמלה
 23. מן סאיר אלדעאוי ואלחקוק ואלדיון ואלמטאלבאת ואל...את ואלשבועות
 24. ואלחרמות ואלגילגולים אלדי כאן יתעיין דלך להקבל הדא אלמדיון מימות
 25. עולם ועד עכשיו מן דרהם ואלי אלף דרהם נקרה מא עדא הדא
 26. אלדין אלמדכור אעלאה וקנינו מיד הלווה הנזכר על כל מה ששמענו
 27. מפיו וכתבנו ונתננו ליד המלווה [הנזכר] למהוי בידיו לראיה דלא
 28. כאסמכתא ודלא כרופסי דשטרא אלא כחומר וכחוזק כל שטרי מזורזי ומוחזקי
 29. בבי דינא ונהיגין ישראל בהון מן קדמת דנא וקני[נו] מיניה אכל מאי דכתיב
 30. ומפרש לעילא במנא דכשר למקניא בלשון מעכשיו בביטול כל מודעין
 31. ותנאיו בלי אונס כלל אעלאה דתליא דין קיומיה והכל שריר ובריר נקיים
 32. עמנואל ביר יחיאל נבתויא אפרימ בר שמואל המלמד נע

תרגום

T-S 13J6.11 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J6.11: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.