מסמך משפטי: T-S 13J5.5

מסמך משפטי T-S 13J5.5

תגים

תיאור

Court record concerning a widow who has received back her dowry but is still owed her marriage gift, in Bilbays, Elul 1515/August 1204 (Elul 12th does not match Tuesday as the of the week). On verso punctuated liturgical poems.

T-S 13J5.5 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. למא כאן יום אלתלאתא אלתאני עשר מן חדש אלול שנת
 2. אתקיה לשטרות בעיר בלביס הסמוכה לארץ גשן מותבה
 3. חצרת אלינא סת אלנעם ברת מ ור סעדיה הזקן נע' ארמלה
 4. מר ור משה הלוי בר שמואל הלוי בחיר הלויים סט' ואלתמסת
 5. אלנדוניא אלמכתובה להא פי שטר כתובתה ואלבליות בחצור
 6. זקני יושר פי בית דין ואוצלוהא אלי אלנדוניא ואלבליות עלי
 7. אלכמאל ואלתמאם אלדי מבלגה מאיה סתה ותמאנין דינר
 8. תקוים עיר בלביס אלדינר בארבעה אלקמאש ואלדהב ואלפצה
 9. ואלנחאס אלדינר בדינרין תסלמת סת אלנעם דא //דלך// עלי אלכמאל
 10. ואלתמאם ולם יבק להא ענד יורשי בעלה טלב אלבתה ען
 11. אלנדוניא אלדי ישהד בה שטר כתובתה ולם יבק להא אלא
 12. אלמו]כר אלדי מבלגה סתין דינר אדא חצרת וחלפת
 13. אלי]מין אלואגבה עליהא לליורשים אסתופת מוכרהא פחיניד
 14. חצרת סת אלנעם ברת מ סעדיה הזקן נע' ארמלת מ
 15. משה הידוע אללוי מפצל בר מ שמואל בחיר הלויים סט'
 16. ואקנינא מן סת אלנעם דא בעד צחה אלמערפה בהא
 17. בקניין גמור חמור בכלי הכשר לקנות בו מעכשיו בבטול
 18. כל מודעים ותנאין אנהא קד תסלמת גמיע אלנדוניא
 19. אלדי להא עלי בעלהא מפצל הלוי אלמתופא נע אלדי ישהד
 20. בה שטר כתובתה אלדי מבלגה מדכור לעיל ואברת אליורשים
 21. מן אלטלב ואלדרך אד צאר פי חוזהא ומלכהא ומה דהוה
 22. קדמנא כתבנא למהוי לזכו ולראיה תלוי דלך וכתבנא למהוי
 23. לזכו ולראיה והכל שריר ובריר וקיים משולם בר מבורך נע'
 24. ברכות הלוי בר שלמה נע בפנינו חתמו אלו עדותם
 25. ואנן במותב תלתא כחדא הוינא יהודה הכהן ביר טוביהו החבר //זל//
 26. עולה בר שמואל נע מצלח סעדיה פי מכאנין
 27. אלעזר בר משולם נע יהודה הכהן ביר טוביהו החבר

תרגום

T-S 13J5.5 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J5.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.