מסמך משפטי: T-S 13J4.2

מסמך משפטי T-S 13J4.2

תגים

תיאור

Document concerning the sale of a female slave named Ḍiyāʾ. Location: Fustat. Dated: Tuesday, 1 Nisan 1537 Seleucid, which is 31 March 1226 CE, under the authority of Avraham Maimonides. CUL Or.1080 J273 is an unsigned copy of the same document. Witnesses include: [...] b. Elʿazar ha-Kohen; Yefet b. Adonim; Shemuel b. Simḥa.

T-S 13J4.2 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. למא כאן פי יום אלתלתא ר]אש חדש ניסן דשנת אלפא וחמש מאה ותלתין ושבע שנין לשטרות
 2. בפסטאט מצרים דעל ] נילוס נהרא מותב[ה] רשותיה דאדוננו נגידנו אברהם הרב המב(הק)
 3. יחיד הדור ופלאו הנ]גיד הגדול ירום הודו חצר אלינא נחן אלשהוד אלכאתמון באכר הדא
 4. במא יאתי בי]אנה פיה מר ור יצחק בר מר ור יהודה הזקן ידיע באבן אלמשאט זקל
 5. וכיל] מר ור ישועה הזקן הנכבד בר כגק' מר ור הלל הזקן נע סייר עלי ידי גאריה
 6. אסמהא ציא מוולדה אלג]נס וגעלני שליח פי ביעהא וצאמן אלדרך ענה פי דלך ואצהר מן ידה
 7. שטר מתבות בע]דים כשרים יתצמן אנה שלוחו ואמר לה בביע הדה אלגאריה אלמדכורה
 8. א]כתארה ואלאן אשה[דו ע]לי ואקנו מני קנין שלם בלפט מעכשיו אנני
 9. תסלמת מן ] כגק' מר ור הלל בר כגק' מר ור ברכות הזקן הנכבד נע מן אלעין
 10. אלגייד אלואזן אלמצרי כמ]סה ועשרין דינ מצריה ואבריתה מן נקדהא ווזנהא ואלימין
 11. עליהא ואבעת בהא גמיע אלגארי]ה אלמדכורה אלמסיירה עלי ידי אלמסמאה ציא אלמוולדה
 12. אלגנס ] הלל הנזכר נע וגעלני שליח לביעהא וקבץ תמנהא ודלך באלבראה
 13. ] לה לפעלה פאקנינא מן מ יצחק בר יהודה הנזכר לעיל קנין
 14. גמור חמור בכלי הכ[שר לקנות ב]ו בלשון מעכש[יו] ברצונו בלי אונס כלל בביטול כל מודעין
 15. ותנאין אנה תסלם מן מר הלל ברבי ברכות הנזכר נע אלמבלג אלמדכור אעלאה והו מן אלעין
 16. אלגייד אלואזן אלמחקק אלמנתקד כמסה ועשרין דינ מצריה ואבראה מן נקדהא ווזנהא ואלימין עליהא
 17. ואבאעה בהא גמיע אלגאריה אלמדכורה אלמסמאה ציא אלמוולדה אלגנס אלמסרייה עלי רבה לרבהא
 18. מווכלה אלמדכור ואנה צמן לה אלדרך פי ביע הדה אלגאריה אלמדכורה חית אלא יבקא למאלכהא
 19. מ ישועה הנזכר תעלק ולא טלב אלבתה פלמא נפד אלקנין אלמדכור מן מ יצחק אלבאיע בדלך אקנינא איצא
 20. מן מר הלל בר ברכות הנזכר נע אנה אשתרי אלגאריה אלמדכורה באלמבלג אלמדכור ואנה תסלמהא
 21. וצארת תחת חוזה ומלכייתה ואנה רצא בכל עיב עסאה יכון פיהא באטן או טאהר ודלך קנין גמור חמור
 22. בכל]י הכשר לקנות בו מעכשיו ברצונו בלי אונס כלל בביטול כל מודעין ותנאין פלמא נפד אלקנין מנהמא
 23. ] בגמיע מא נסב אליהמא פי הדא אלשטר כתבנא וחתמנא ויהבנא ליד מ הלל הנזכר למהוי
 24. לזכו ולראיה וקאל מצלח ודין קיומיהון והכל
 25. שריר ובריר ומוחזק וקיים
 26. אלעזר כהן שהדת וכתב יפת בר אדונים סט
 27. שהדה וכתבת ..... בר שמחה
 28. וכתב שמ... בר יפת כהן סט

תרגום

T-S 13J4.2 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J4.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.