מסמך משפטי: CUL Or.1080 J273

מסמך משפטי CUL Or.1080 J273

תגים

תיאור

Deed of sale for the sale of a female slave. Location: Fustat. Dated: Tuesday, 1 Nisan 1537 Seleucid, which is 31 March 1226 CE, under the authority of Avraham Maimonides. This is a copy of T-S 13J4.2. Yiṣḥaq b. Yehuda Ibn al-Mashshāṭ, agent (wakīl) of Yeshuʿa b. Hillel Ibn Zikr, sells to Hillel b. Barakāt the female slave Ḍiyāʾ, who was born into slavery (muwallad) and was brought (musayyara) to Fustat. Price: 25 dinars. Not signed. Seems to be a (good) copy made by Shelomo b. Eliyyahu. (Information from Mediterranean Society, I, pp. 433, 458, and from Goitein's index cards)

CUL Or.1080 J273 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. למא כאן פי יום אלתלתא ראש חדש ניסן משנת אלפא וחמש מאה ותלתין
 2. ושבע שנין לשטרות בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה רשותיה
 3. דאדוננו נגידנו אברהם הרב הגדול המובהק הנגיד יחיד הדור
 4. ופלאו ירום הודו ויגדל לנצח כבודו חצר אלינא נחן אלשהוד אלכאתמון
 5. באכרה במא יאתי ביאנה פיה אלשיך אסחק כגק מר ור יצחק הבחור
 6. היקר בר כגק מר ור יהודה הזקן הנכבד ידיע באבן אלמשאט נע
 7. וכיל מ ישועה בר הלל ידיע באבן זכר נע וקאל לנא אעלמכם אן בידי
 8. גאריה אסמהא ציא מוולדה אלגנס מסיירה אלי מצר ואמרני אן
 9. אביעהא ואלאן אשהדו עלי ואקנו מני קנין שלם בלפט מעכשיו
 10. אנני תסלמת מן מ הלל הזקן היקר בר מר ברכות הזקן הנכבד נע
 11. מן אלעין אלגייד אלואזן אלמצרי כמסה ועשרין דינארא מצרייה וצארת
 12. אלי גהתי ואבריתה מן נקדהא ווזנהא ואבעתה בהא גמיע אלגאריה
 13. אלמדכורה באלבראה מן סאיר אלעיוב במא פווץ לי מאלכהא אלמדכור
 14. ווכלני בה פאקנינא מן מ יצחק אלמדכור בדלך קנין גמור חמור
 15. בכלי הכשר לקנות בו מעכשיו ברצונו בלי אונס כלל בביטול כל מודעי
 16. ותנאי אנה תסלם מן מ הלל הנזכר אלמבלג אלמדכור והו כמסה ועשרין
 17. דינארא מצריה ואבאעה גמיע אלגאריה אלמסמאה ציא אלמוולדה
 18. אלגנס אלמסיירה עלי ידה למווכלה אלמדכור ואנה צמן לה אלדרך פי
 19. דלך ואקנינא מן מ הלל בר ברכות הנזכר אנה אשתרי אלגאריה אלמדכורה
 20. ותסלמהא ודכל עלי כל עיב עסאה יכון פיהא באטן או טאהר פלמא
 21. נפד אלקנין מן אתנינהמא(!) בגמיע מא נסב אליהמא פיה אלכאמל אלשרוט
 22. בלפט מעכשיו כתבנא וחתמנא ויהבנא למהוי לזכו ולראיה והכל שריר
 23. ובריר ומהימן ומוחזק וקיים

תרגום

CUL Or.1080 J273 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J273: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.