מכתב: T-S 13J36.5

מכתב T-S 13J36.5

תגים

תיאור

Letter from Ramla, from Shelomo b. Yehuda to his son Avraham in Fustat, May 1029, describing in great detail the economic and other calamities which haunted the country. Includes the line, "The nation (al-umma) must be treated gently, as a sick man is treated gently" (v23).

T-S 13J36.5 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. קד כאן יא ולדי וקרה עיני אטאל אללה בקאך נפדת אליך כותבי מן [אלרמלה]
 2. במא ארגו אן תקף עליהא וערפתך כיף גרא אלאמר פי אלקודס ופי אלרמלה
 3. ואני נזלת אלי אלרמלה ען אכתיאר אלגמאעה וקד חצלת פי אמור כבאר
 4. מן אחכאם בינהם עקלי תריד אלמולאטפה ופאידה ליס פיהא ואלדי כאן
 5. עין אלריסא אליה הו אלטול וענדמא תראגע אליסיר מן אלנאס הם אכתרהם
 6. פוקרא ליס פיהם לא לחזאן ולא לגירה ראו אן יעטו אלסוק לאבן אלשלישי
 7. רצי אללה ענה והו פלא יחסן יחצר וקד בקית פי באבה מותחייר הו ליס פיה
 8. ושכץ אכר לייס בני ר שלמה //כהן// גאון נע מא יכתארו אלנזול אלא עלי שרוט
 9. פאידה ופאידה לייס ואלאמר ואקף וכאן וצל כתאב סידי אבו סהל אידה >אללה<
 10. ופי דרגה אלרוקעה לאבו אלסרי אבן קנדרי וכאן וצולה אמס יומנא הדא והו
 11. יום עשרין מן אייר ווצל איצא מעה סידי אלשיך אבו אלחסן עלון אבן מוסי
 12. אדאם אללה עזה ומציית אליה וסלמת עליה וערפתה דאלך וקאל לי אנא אכאטבה
 13. וקב[ל] מ[נ]י אלרוקעה וכדאלך פי באב כופי קאל הו יכדם פי אלדיואן ואנא אכלמה
 14. ווגדת פי כתאב ר אברהם אלחבר שמרו צור מכתוב אן יכון אלאקתצא בעד
 15. שהר לוצולה פוקפת ען דפע אלרוקעה וראיתהם אן מא כאן להם מקאם
 16. פיום אלג גאו אלי אלרמלה ויום אלד סארו מא יהדא אלשליט פי מוצע והם מטלטלין
 17. מעה ממוצע אלי מוצע לא הדו להם ולא קראר פאן חצל שי אנא אכתב בדאלך
 18. אליך ואעלם יא ולדי אני חצלת פי מא לא אקום בה וחאלתי הדה אלחאלה מן אלקלה
 19. ואלעיילה אלתי תערפהא ואני למותעגב כיף גאזת הדה אלשתוה אלצעבה עני
 20. וקד כרגת אלי צייפה מא בקי מן מא תערפה אלא אליסיר ואן כאן סלמת אכתר
 21. אלגלאת אכתר אלבלד לם יזרע וכאן עאם אול בעת תלך אלתויבאת מע מא
 22. תערפה ואמא פי הדה אלסנה מא תם שי יובאע ואלרמלה פליס פיה/א/ שיי גומלה
 23. ומא ימ[כנני] אסאפר ואכלף מן פי אלביית וחודהם הודא אנא באלרמלה באלקרב
 24. מנהם וקד סאלת גסוס אלמגרבי אן יקצי חאגתהם מע הדא הם כמא לא ירידו
 25. ואנא יא ולדי אכתר מקאמי פי הדא אלוקת באלרמלה מן גהת מודאינין אלמקאדסה
 26. מא יגו אלא אלי ענדי וקד חצל מוהוב אלבציר פי אלחבס מע אבו אלפצל ומובארך
 27. אבן צמח ואלבאקיין תחת אלמוטאלבה וכלמא אכתב ענהם מא יאתר וקד
 28. בקיית מותחייר פמן לא ירתי להם ולא ירחמהם אוקפה אללה מוקפהם ולא
 29. יצלי לה לא חנין ולא רחים וקולך לי אלמקאדסה יפעלו איין [אלמק]אדסה ולולא גמיל
 30. אלבארי לא מקאם לי פי אלקודס בלא הם למא תכתוב ולולא חתי כרגת איין אל [ ]
 31. אחזאן אלדי וראיי וכיף ינחמלו למן סאל ען קצירי גדא באי יש אלמוסתעאן [ואמא מא]
 32. דכרתה יא ולדי מן אמר רסום כאנת ללריסא במצר [פ]אנת תערף מדהב[י פאני]

(right margin)

 1. רגל מא אדכל פי
 2. שי פיה שובהה
 3. פי דיני ליס
 4. אדרי עלי אי
 5. צורה כאן
 6. לאולאיך אל
 7. ריסא הדה
 8. אלאגזא
 9. יכון אלקאים
 10. פי אלסוק
 11. יפעל מא יפעל
 12. ויכון אלתקבל]את[
 13. פי רקבה אל
 14. מוקדם מא אנא
 15. ממן יכון

תרגום

T-S 13J36.5 1v

1v

verso

 1. תחת מוטאלבה פי אלעברה ולא אדרי אייש יכון מני ולא מתי יודעא בי קד [כתבת]
 2. לר אפרים אלחבר אבקאה אללה פי דלך ב[סוא]לה ען דלך אן לא ידכלני פי שיי על[י פיה]
 3. שובהה פי דיני ואמא מא סאלתני יא ולדי מוכאתבה אלשיוך פי חאל נפסי [מא יצוב]
 4. לי אלא בעד ינפצל אמר אלמקאדסה גבר אללה מציבתהם פהם תחת חאל קב[י]חה
 5. ואלדי דכרתה מן משדך פי דאלך ולטפך פהיא אלמוראד מנך ולו אמכן אן תמנע
 6. נפסך מן אגראה מא בסבב אלמקאדסה לקד כאן חסן תרתי מנך אלאן למא קד דפעו
 7. אליה ותקול לסידי אלשיך אבו כתיר אדאם אללה עלוה הו אליום בנד אלרבנין לא
 8. אזאל אללה ענה [גלא]לה יאמרהם בהדא מא קד כתבת עני וען אלמאצי [כ]ותב עדה
 9. אלי סידי אל[שיך] אבו נצר אדאם אללה עלאה ומא ראית להא תאתיר פעת[ב]תה לאנה צאחב
 10. סולטאן ו[כאן ילז]ומה מן אמרנא מא ילזם גירה פאן ראא סידי אלשיך אבו כתיר אדאם
 11. אללה עלוה א[ן יגתמ]ע מעה ויקול לה יגב אן ירחמה אוליך אלמסאכין אד לא באמואלנא
 12. פאיק לה בשי או רסם וידעו פותייא מן אפתא פמא הו אעלם מן גירה פאן כאן הדא
 13. פותיאה פירד עלי אסלאפה אלדי אכרגו אקדאס ת[ עלי] אלעמארה אלבית ודארין
 14. ב[ ] וסוק אלקודס לכאנה יתכלם עלי מא הו עליה מן אלסלאמה וגירה פי אלבלד
 15. [ ] ולדי אני כתבת אליך הדא אלכתאב ואנא משגול אלקלב מן גהאת שתא
 16. וכאן [ ] אלבדן אלצוף מע אבו אלחסן נאיל עלי אנה יצל אלי סידי ראס אלכל //אידה אללה// פי אל
 17. [ ] ולם ירא לה מסיר ורדה אליי וקד אחדרתה (!) מעי אלי אלרמלה לעל יתם לי אן אוגה
 18. בה אליך אן שא אללה תאכד תם תמנה לאנה תם אבאע לה וקד כתב יעתב כתיר וקד
 19. אגבתה כתאבוה ואלוקת צעב גדא גדא אסאל אללה אן יעין עלי אלרצא וכתב אליי
 20. [ ] אן פי מצר מחלקת בין אלרבנין ובין אלקראין ובין אלרבנין (!)
 21. [ ] פאללה אללה יאולדי אחרץ א[ן ל]א ת[כ]ון פי דאלך שי בל אכתב אליי פאן
 22. כונת מן [ ] כתבת פי דלך במא אקדר עליה לאן אלאומה אליום עלילה תריד
 23. אלמלאטפה כמא יולאטף אלעליל אסל אללה אן לא יתסבב עלי ידך שי נודכר בה באל
 24. קביח ויגמע ביני ובינך עלי אסר אלאחואל וקד כונת כתבת לסידי ראס אלכל אידה אללה
 25. קביצאת באלעשרין אלבאקיה מן סקל[יה וע]שרה אוכר דכרהא לי ומא וצל מן הדא
 26. ולא מן הדה שי בל אסאלך פי כתאבך עלי צור בט דנאנר וערפת אלכמסה אלא רובע
 27. מא כאן וצלת מן צור אלא במן קבץ מנהא נצף דינר אלדי גאב בהא פאחב אן ירוג בהא
 28. וכץ כל מן סאלך עני באתם אל[סלאם וחסבי] אללה ונעם אלוכיל יי וקד כתב[ת] אליה פיה אלסתה כותב
 29. ומא אגאב והו מותוגד עליי ואלס[לאם]

(upside down)

 1. [ابر ] هيم بن شلومو اطال الله بقاه من والده جعل فداه
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J36.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.