מסמך משפטי: T-S 13J3.8

מסמך משפטי T-S 13J3.8

תגים

תיאור

Shelomo b. Adaya, known as Ben ‘Adi, receives a loan of 45 dirhams from Hibat Allah, the orphan of the recently deceased Abu al-Faraj, in the last third of Elul 1460 sel. (August-September 1149) to be paid back in monthly installments of two qirats. Written and signed by Avraham b. Sa‘adaya in Sunbat. (Information from Goitein's index cards.) EMS. Same cluster: T-S AS 151.156 (PGPID 16482), T-S 13J2.17 (PGPID 1003), and T-S 13J3.8 (PGPID 1117)

T-S 13J3.8 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא בסוף
 2. שטרא דנן כן הוה חצר אלינא מרור שלמה בר עדיה נע דדיע (צ"ל: דידיע)
 3. בן עאדי פי צחה מן עקלה וגואז אמרה טאיעא מן גיר קהר ולא
 4. גבר אלא בלב שלם ובנפש חפצה בלי אונס כלל וקאל לנא
 5. אשהדו עליי ואקנו מני מעכשיו ואכתובו וסלמו דלך אלי היבא
 6. אללה יתים אבו אלפרג אלמותופא [[אלמותופא]] נע כאן לה קבלי ופי
 7. דמתי וכלאץ מאלי מן אלורק אלגייד כמסה וארבעון דרהם אלנצף
 8. מן דלך אתנין ועשרין ונצף חוב גמור ומלוה זקופה אקום לה בדלך
 9. [[חדש]] חדש מרחשון שנת אתסא לשטרות הבאה עלינו בשלום מוקסטה
 10. פי כל שהר קיראטין אקסאט אן מתואליא בלא מדאפעה ולא דפע
 11. כל עיקר וקביל עלויהי ר שלמה אחריות חוב דנן ועל ירתוהי
 12. בתרוהי למיגבא מכל ארג שפר ניכסין קנין וממון דאית ליה
 13. ודיהוה ליה תחות כל שמיא בביתא ובברא בין ממקרקעי ובין
 14. ממטלטלי ואפילו מגלימא דעל כתפיה ואקנינא מן מרור
 15. שלמה דנן קנין גמור חמור בכלי הכשר לקנות בו מעכשיו
 16. בביטול כל מודעין ותנאין על כל מה דכתיב ומפורש לעילא
 17. דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי אלא כחומר וכחוזק כל
 18. שטרי דתקינו רבנן מן יומא דנן ולעולם וכאן דלך פי אלעשר
 19. אלאכיר מן חדש אלול שנת אתס לשטרות בעיר סונבאט
 20. הסמוכה על נילוס מצרים רשותיה דאדונוו (!) שמואל הנגיד
 21. הגדול יחי לעד ומה דהוה קדמנא כתבנא וחתמנא למיהוי
 22. לזכו ולראיה והכל קיים אברהם בר סעדיה נע
 23. יוסף בר חלפון נע יצחק בר משה נע

תרגום

T-S 13J3.8 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J3.8: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.